Stad Brussel - Departement Openbaar Patrimonium
Aankondiging van een opdracht

Renovatie van de gevels van Kakelbontschool en Athénée Emile Bockstael.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stad Brussel - Departement Openbaar Patrimonium
Nationaal identificatienummer
0207.373.429_24415
Postadres
Anspachlaan, 6
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://enot.publicprocurement.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=378892

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=378892

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=VBX-Architecture-OPP%2F2020%2F058+GP-F02

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Renovatie van de gevels van Kakelbontschool en Athénée Emile Bockstael.

Referentienummer:   VBX-Architecture-OPP/2020/058 GP-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45421000 - Bouwtimmerwerk

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Renovatie van de gevels van Kakelbontschool en Athénée Emile Bockstael.

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De werken hebben meer bepaald als voorwerp :
- Betreffende Kakelbontschool:
• De vervanging van alle buitenste ramen van het hoofdgebouw door een vliesgevelsysteem te hanteren
• De thermische renovatie van de noord- en zuidgevels
• De toevoeging van metalen afwerkingen en terracotta baguettes aan de noord- en zuidgevels
- Betreffende Athénée Emile Bockstael, de renovatie van de noordelijke (straat)gevel van de polyvalente zaal en het kantoor van de conciërge en in het bijzonder :
• De vervanging van de buitenste ramen door een vliesgevelsysteem te hanteren
• De thermische renovatie van deze gevel
• De toevoeging van metalen afwerkingen en terracotta baguettes
Ecologische bekommernissen
De Stad Brussel engageert zich voor duurzame ontwikkeling en streeft naar de plaatsing van overheidsopdrachten die het milieu respecteren. De Stad Brussel wenst alzo om de ecologische voetafdruk te verminderen bij de uitvoering van deze opdracht.
In het geval van deze opdracht wordt er aan de aanbesteder opgelegd om op die manier te werken dat het weggehaalde raamwerk gaat naar het recyclage-circuit. Indien hij zelf geen organisatie kent die bestaand raamwerk recupereert, kan hij beroep doen op de Stad die hem de contacten zal aanreiken die hem toestaan dit doel te bereiken.
Op het einde van de werf zal een gecertifieerd attest van recyclage van materialen worden afgeleverd aan de aanbesteder die deze verplichting vervuld heeft.
De Stad vestigt de aandacht van de inschrijvers op het feit dat deze bewijzen van hergebruik van materialen in vroegere opdrachten zullen kunnen worden geëist, op het niveau van de kwalitatieve selectie, in het kader van toekomstige opdrachten. Het hierboven vermelde attest zal in die zin als bewijs kunnen worden gebruikt.
Deze opdracht moet dus worden uitgevoerd met oog voor ecologische bekommernissen.
Bovendien moet aluminium buitenschrijnwerk voldoen aan de huidige normen inzake duurzaamheid (zie infra art. 20). Dit schrijnwerk zal gezond materiaal moeten zijn, vervaardigd uit niet-giftige grondstoffen, recycleerbaar of bioafbreekbaar en op een verantwoorde manier gemaakt.

Voor aluminium buitenschrijnwerk zal ook een milieuproductverklaring (EPD) moeten worden voorgelegd, waarin de criteria inzake de milieu-impact van elk product zijn vastgelegd.

Het gaat om een schriftelijke verklaring met gekwantificeerde informatie over een bepaalde reeks milieueffecten op basis van een levenscyclusanalyse.

De EPD geeft de fabrikant ook de mogelijkheid om een levenscyclusanalyse uit te voeren voor zijn product(en), waarvan hij vervolgens laat controleren of ze in overeenstemming zijn met de norm NBN EN 15804.

De milieuproductverklaring wordt afgemeten aan verschillende criteria, waaronder het transport van materialen en de ijzerhandel, waardoor er kan worden vergeleken met buitenschrijnwerk in andere materialen.

De aannemer zal bij het indienen van de milieuproductverklaring (EPD) een kopie verstrekken voor het door hem voorgestelde buitenschijnwerk.
Sociale bekommernissen
De huidige opdracht volgt een sociaal beleid van socio-professionele insertie en integratie van arbeidsvragers. Zijn uitvoering moeten worden uitgevoerd conform deze sociale bekommernis.
De inschrijver is gebonden aan de contractuele van sociale aarde zoals uiteengezet in artikel 45 en bijlage 6 van dit Bestek.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   180

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

Rekening gehouden met de specifieke kenmerken van de opdracht is een plaatsbezoek verplicht, op straffe van verwijdering van de offerte van de inschrijver die niet aan dit bezoek heeft deelgenomen. Voor het plaatsbezoek, gelieve een e-mail te sturen naar [email protected]

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De inschrijver zal een verklaring op erewoord verstrekken (zie bijlage 3 van het bestek), met een lijst van de uitgevoerde werken gelijkaardig aan het voorwerp van de onderhavige en die hij in de loop van de voorbije 5 jaar en enkel in scholen heeft uitgevoerd, ten minste met vermelding van:
• hun aard;
• hun bedrag;
• de begin- en einddatum van de werken;
• de volledige contactgegevens (naam van de contactpersoon, adres, telefoonnummer, e-mailadres en faxnummer) van hun publieke of private begunstigden.
Deze lijst moet ten minste 3 gelijkaardige referenties bevatten (maximum 5) met de huidige opdracht waarvoor de inschrijver een offerte indient, met een minimumbedrag van € 500.000 excl. btw voor elke referentie.
Bij elke referentie waarvan hieronder sprake is, zal de inschrijver een certificaat van goede uitvoering voegen:
• opgesteld of medeondertekend door de bevoegde instantie indien het gaat om werken uitgevoerd voor publieke instanties;
• opgesteld of medeondertekend door de aankoper van de privéonderneming of bij gebrek verklaard op eer door de aannemer, indien het gaat om werken uitgevoerd voor privéondernemingen.
De referenties die geen certificaat van goede uitvoering bevatten, zullen niet in aanmerking genomen worden door de aanbestedende overheid .

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 5 : tot 1.810.000 EUR, Categorie: D20

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   14-08-2020

Plaatselijke tijd:   11:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

FR, NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   10-02-2021

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   14-08-2020

Plaatselijke tijd:   11:00

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

De samenvattende opmeting (onder Excel formaat) is alleen maar als informatie geleverd. De officiële documenten zijn onder
PDF formaat. In het geval van contradictie, zullen de laatste de overhand hebben.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

29-06-2020