Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust
Aankondiging van een gegunde opdracht

Aanstellen van een erkend bodemsaneringsdeskundige in kader van het Bodemdecreet en het Afvalstoffendecreet

Aanstellen van een erkend bodemsaneringsdeskundige in kader van het Bodemdecreet en het Afvalstoffendecreet:
Binnen het kader van de geldende milieuwetgeving in Vlaanderen is het noodzakelijk om gronden en bodems te onderzoeken via bemonstering en analyse. Met de resultaten van die bemonsteringen en analyses kunnen bij de daartoe bevoegde autoriteiten toelatingen worden aangevraagd voor vrij of beperkt gebruik van de grond of kan de bodem worden aangeduid als zwaar vervuild en dient er eventueel te worden overgegaan tot een bodemsanering.
Huidige opdracht behandelt het eerste kalenderjaar (2016-2017). De opdracht kan verlengd worden met drie maal één kalenderjaar volgens de voorwaarden vermeld in dit bestek.

Publicatiedatum
19-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45111250 - Uitvoering van bodemonderzoek
71351500 - Bodemonderzoeksdiensten
90732000 - Diensten in verband met bodemvervuiling
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust
Postadres
Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende, BE
Contactpunt(en)
Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust
Ter attentie van
lic. Caroline Lootens, afdelingshoofd

Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

60645.20 EUR

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
Envirosoil nv
Postadres
Siemenslaan 13, 8020 Oostkamp
Titel
-
Waarde
60645.20 EUR