Sibelga
Rectificatie

Sibelga - Werken voor de plaatsing en aansluiting van Gas - Elektriciteit en Openbare Verlichting

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Sibelga
Nationaal identificatienummer
0222.869.673_21692
Postadres
Werkuizenkaai 16
Plaats
Brussels
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Frédéric Tilmans
Telefoon
+32 22743997
E-mail
[email protected]
Fax
+32 22743268

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.sibelga.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327119

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Sibelga - Werken voor de plaatsing en aansluiting van Gas - Elektriciteit en Openbare Verlichting

Referentienummer: Sibelga-SIB17TW0101-F05_2

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45230000 - Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Sibelga - Het voorwerp van deze Opdracht omvat alle werken voor de plaatsing en aansluiting van Gas, Elektriciteit, Openbare verlichting, namelijk: Perceel 1: Plaatsings- en aansluitingswerken met: Punctuele en longitudinale graaf- en bestratingswerken Aanleg van wachtbuizen, kabel en leidingen; Plaatsing van kasten en trekkamers; Het plaatsen, vernieuwen, overbrengen of verzwaren van elektriciteitsaansluitingen; Perceel 2: Werken in verband met blazen van optische vezels; Perceel 3: Exploitatiewerk en de wachtdienst gas en elektriciteit; Perceel 4: Werken gas- en elektriciteitsaansluitingen, en gasoverdrachten; Perceel 5: Installatiewerken openbare verlichting; Perceel 6: Werken ombouw 230VAC - 400VAC: Aansluitwerkzaamheden 400VAC; Aanpassing van de tellerinstallaties; Omzetten van binneninstallaties klant van 230VAC naar 400VAC.Deze opdracht van werken wordt gerealiseerd in de vorm van een raamovereenkomst.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

21-12-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-536968

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 243-556764

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 18-12-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Wij wensen u te informeren dat de uiterste datum voor het indienen van het selectiedossier is uitgesteld tot 17.01.2019 om 10u30