Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaanderen
Rectificatie

Groen- en netheidsonderhoud op de gewest- en autosnelwegen van district D413 in de provincie Oost-Vlaanderen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaanderen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Koningin Maria Hendrikaplein 70 - bus 81
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Telefoon
+32 92187743
E-mail
[email protected]
Fax
+32 92187754

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://wegenenverkeer.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=283242

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Groen- en netheidsonderhoud op de gewest- en autosnelwegen van district D413 in de provincie Oost-Vlaanderen

Referentienummer: AWV O-Vl-O40/D413/78-1M3D8H/17/32-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45112200 - Afgraven van grond

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Groen- en netheidsonderhoud op de gewest- en autosnelwegen van district D413 in de provincie Oost-Vlaanderen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

28-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-526491

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 163-336162

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 23-08-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
01-09-2017
Te lezen:
06-09-2017

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
01-09-2017
Te lezen:
06-09-2017

Overige nadere inlichtingen

Er is een verdaging van dit dossier naar woensdag 06/09/2017 om 10u. Er werd een nieuw bestek gepubliceerd met de wijzigingen in verwerkt. Tevens werd er een nieuwe samenvattende meetstaat meegepubliceerd, alsook een samenvatting van de wijzigingen.