Eandis System Operator cvba, werkende in opdracht en voor rekening van Iveka die allen als aanbestedende entiteit voor de opdracht dienen te worden beschouwd.
Rectificatie

AANLEG WARMTENET DE KLUIS HOOGSTRATEN

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Eandis System Operator cvba, werkende in opdracht en voor rekening van Iveka die allen als aanbestedende entiteit voor de opdracht dienen te worden beschouwd.
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Brusselsesteenweg 199
Plaats
MELLE
Postcode
9090
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Steven Cloostermans
Telefoon
+32 92638517
E-mail
[email protected]
Fax
+32 92634748

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.eandis.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=280942

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

AANLEG WARMTENET DE KLUIS HOOGSTRATEN

Referentienummer: Eandis-EAN17AW111_1-F05_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45221250 - Ondergrondse werkzaamheden, met uitzondering van tunnels, schachten en onderdoorgangen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht betreft de levering en plaatsing van warmteleidingen voor de wijk De Kluis te Hoogstraten. Het betreft de aanleg van een warmteleidingnetwerk van circa 2,3 km sleuflengte.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

25-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-524592

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 24-07-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Gelieve in bijlage het overzicht met alle 'Vragen & Antwoorden' met bijhorende bijlagen.