Het Lindenhof cvba
Rectificatie

Renovatie van 2 vrijstaande woningen - Opsplitsing in 2 woningen per pand - Scharebrugstraat 112-114 te Blankenberge

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Het Lindenhof cvba
Nationaal identificatienummer
0405.196.516_537732
Postadres
Hanneusestraat 32/2
Plaats
Blankenberge
Postcode
8370
NUTS-code
BE251 - Arr. Brugge
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 50416019
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.lindenhof-wonen.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=378976

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Renovatie van 2 vrijstaande woningen - Opsplitsing in 2 woningen per pand - Scharebrugstraat 112-114 te Blankenberge

Referentienummer: Het Lindenhof-2018/0458/01-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45211000 - Bouwwerkzaamheden voor meergezins- en eengezinswoningen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Renovatie van 2 vrijstaande woningen - Opsplitsing in 2 woningen per pand, 4 woningen in totaal - gelegen Scharebrugstraat 112-114 te Blankenberge

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

18-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-520799

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 17-06-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
E-mail
In plaats van:
[email protected]
Te lezen:
[email protected]

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Fax
In plaats van:
+32 50416388

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
Te lezen:
Alle communicatie betreffende de opdracht dient te gebeuren via het forum op e-notification. De inschrijvers stellen hierop hun vragen, en daarop wordt op het forum geantwoord. Gedurende de offerteperiode kan enkel en alleen digitaal via het forum op e-notification inlichtingen bekomen worden. Alle vragen die zijn toegekomen op het forum uiterlijk op maandag 10 augustus 2020 zullen op het forum kunnen worden beantwoord uiterlijk 13 augustus 2020. Er zal niet meer worden geantwoord op vragen die bij de aanbestedende overheid zijn toegekomen na 10 augustus 2020. Dit doet evenwel geen afbreuk aan de meldingsplicht van de inschrijver op het vlak van vergissingen en leemten in de zin van art. 81 van het KB van 18 april 2017. Indien er bijkomende documenten of bestanden via een erratum op het platform dienen te worden opgeladen te worden, kan dit enkel tot 6 augustus 2020.

Overige nadere inlichtingen

Het mailadres werd aangepast, alsook werden er onder Afdeling VI nadere inlichtingen verstrekt.