Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Aankondiging van een opdracht

Leveren en aanbrengen wegmarkeringen in het district Diksmuide

Leveren en aanbrengen wegmarkeringen in het district Diksmuide
De aanneming omvat hoofdzakelijk:
Wegmarkeringen
? Het voorafgaandelijk grondig reinigen met mechanische borstelwagen of manueel van de te schilderen oppervlakten met inbegrip van het onmiddellijk verwijderen van alle afval.
? Het verwijderen zonder beschadigen van de verharding van sommige doorlopende en niet-doorlopende overlangse markeringen, pijlen en arceringen, STOP, bushalten, dwarsmarkeringen, zebrapaden, enz. … De markeringen mogen enkel verwijderd worden door waterstralen onder hoge druk.
? Het werk dat het aanbrengen der markeringen voorafgaat.
? Het aanbrengen van overlangse markeringen in doorlopende en niet-doorlopende strepen met verschillende breedte.
? Het markeren met witte wegenverf in doorlopende randmarkeringen, arceringen, met verschillende breedten, pijlen, dwarsmarkeringen, driehoeken met inbegrip van het woord “STOP”, enz….
? Het aanbrengen van 0,50m dwarsmarkeringen met witte wegenverf in doorlopende en niet-doorlopende strepen.
? Het markeren met witte wegenverf van voetgangersoversteek in de omgeving van kruispunten en kunstwerken.
? Het schilderen met witte verf van lineaire elementen.
? Het traceren van nieuwe wegen en/of wijzigingen aan bestaande wegen of markeringen.
? Het nabestrooien met parels en stroefmakend middel.
? Maatregelen om nog niet berijdbare markeringen te beschermen o.a. tegen overrijdend verkeer.
? Alle werfsignalisatie ter aanduiding van de bouwplaats en ter beveiliging en geleiding van het wegverkeer.
? het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode. Deze werken zijn inbegrepen in de inschrijvingsprijs voor het aanbrengen van de markering. De aannemer kan geen aanspraak maken op enige vergoeding.
En met nadruk op en inbegrip van volgende zaken:
- Alle leveringen en verrichtingen die nodig zijn voor het uitvoeren van deze werken.
- Het wegnemen en herplaatsen van bestaande signalisatie (als last van de aanneming) waar noodzakelijk.
- Het leveren van de nodige werfsignalisatie voor het uitvoeren van de werken. Voor wat betreft de werken op hoofdwegen is dit steeds werfsignalisatie 6de categorie (aannemerslast).
- Het verwijderen van alle afval dat afkomstig is van de uitgevoerde werken volgens de bepalingen van dit bestek vormt een last van de aanneming en wordt derhalve niet afzonderlijk vergoed.
- Alle materialen gebruikt in deze aanneming, worden door de aannemer geleverd, tenzij de contractuele bepalingen het uitdrukkelijk anders bepalen.
- De veiligheidscoördinatie-uitvoering conform het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, maakt geen deel uit van dit contract. Hiervoor is een apart contract afgesloten tussen aanbestedende overheid en veiligheidscoördinator. De inschrijver moet bij zijn inschrijving rekening houden met het veiligheids- en gezondheidsplan – ontwerp, opgemaakt door de aanbestedende overheid (zie I., art. 35 KB 14 januari 2013 (uitvoering)).
Onderhoud verfmarkeringen
Het onderhoud van de verfwegmarkeringen op gewestwegen in het ganse district. De werken worden uitgesplitst in verschillende deelopdrachten op basis van dienstbevelen. De werken omvatten het leveren en aanbrengen van langse verfmarkering en diverse verfmarkering, alsook alle werken die hiermee gepaard gaan.
Onderhoud thermoplastische markering
Het nieuw aanbrengen en onderhoud van thermoplastische markeringen. De werken worden uitgesplitst in verschillende deelopdrachten op basis van dienstbevelen. De werken omvatten het leveren en aanbrengen van langse thermoplastische markering en diverse thermoplastische markering, alsook alle werken die hiermee gepaard gaan.
Aanleg en onderhoud fietspadkleuringen en fietssuggestiestroken
Het nieuw aanbrengen en onderhoud van kleuringen voor fietspaden en fietssuggestiestroken. De werken worden uitgesplitst in verschillende deelopdrachten op basis van dienstbevelen. De aan te brengen kleuren zijn rood (fietspad) en oker of grijs(fietssuggestiestrook). De technische eigenschappen van de te gebruiken producten moeten voldoen aan bijgevoegd art. 1.
De werken omvatten het leveren en aanbrengen van de markering, alsook alle werken die hiermee gepaard gaan.
Onvoorziene werken voor wegmarkeringen
? Ter beschikking stellen van personeel, handgereedschap en materieel voor de uitvoering van de werken.
? Leveren van wegenverf.
? Al de werken volgens dienstbevel uit te voeren buiten de normale werktijden gelden als onvoorziene werken en waarbij de voorziene meerprijzen kunnen in rekening worden gebracht.
? Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.
Nachtwerk of weekendwerk voor wegmarkeringen
Al de werken, volgens dienstbevel uit te voeren buiten de normale werktijden, gelden als forfaitaire meerprijs en worden afzonderlijk vergoed.
Transfergelden voor afval van wegmarkeringen
De afgiftekosten, alsook de gewestelijke en gemeentelijke milieuheffing, op de eindbestemming, van alle recycleerbaar en niet-recycleerbaar afval dat afkomstig is van de uitvoering van de wegmarkeringen worden aan de aannemer terugbetaald (zonder BTW) d.m.v. voorlegging van de afgiftefactuur.

Publicatiedatum
01-09-2014
Deadline
09-10-2014 om 10:45
Opdrachtcodes (CPV)
45233221 - Aanbrengen van wegmarkeringen
Regiocodes (NUTS)
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Postadres
VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82, 8200 8200 Brugge, BE
Contactpunt(en)
Wegen en Verkeer West-Vlaanderen
Ter attentie van
ing. Maya Devriendt

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Art. 59, 2°, art. 61 en 62 van het KB van 15/07/2011 zijn van toepassing.

Economische en financiële draagkracht

C3 klasse 3

Vakbekwaamheid

Zie erkenning en klasse

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A