NV De Scheepvaart
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Bestek nr. WBK-BB1085 - Albertkanaal- Gemeente Schoten: Renovatie van de oeververdediging op linkeroever ter hoogte van Beduco NV.

Bestek nr. WBK-BB1085 - Albertkanaal- Gemeente Schoten: Renovatie van de oeververdediging op linkeroever ter hoogte van Beduco NV.
Het project bestaat uit de renovatie van de oeververdediging op de linkeroever van het Albertkanaal over ong. 230 meter ter hoogte van het bedrijf Beduco NV. Deze oeververdediging moet aangepast worden in kader van de modernisering en verdieping van het Albertkanaal. (Deze verdiepingswerken vormen geen onderdeel van deze aanneming.).
Ook moet de jaagpadverharding achter de oeververdediging heraangelegd worden.
De renovatie van de oeververdediging op de linkeroever behelst:
- het bouwen van een nieuwe kaaimuur over een lengte van ong. 230 m achter de bestaande kaaimuur (het baggerwerk voor de toekomstige verdieping van de bodem is niet in deze opdracht begrepen);
- het verwijderen en afvoeren van de grond tussen het bestaande en het nieuwe damwandenscherm;
- het voorzien van de nodige overgangsconstructies op- en afwaarts;
- het heraanleggen van de verharding achter de nieuwe constructie.
De opdracht wordt onderverdeeld in volgende vaste en voorwaardelijke gedeelten:
- Vast gedeelte: Leveren van de damplanken;
- Voorwaardelijk gedeelte: Uitvoeren van de werken voorzien in het bestek.

Publicatiedatum
13-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45240000 - Waterbouwwerkzaamheden
45243600 - Bouwen van kademuren
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
NV De Scheepvaart
Postadres
Havenstraat 44, 3500 Hasselt, BE
Contactpunt(en)
Tom Ory, afdelingshoofd, afdeling Waterbouwkunde

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZENDBERICHT 1
Onderstaande teksten dienen toegevoegd te worden bij de administratieve voorschriften van dit bestek

Deel C - Hoofdstuk 1 - Afdeling 6 - art. 7 §1:
“- Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB);
- Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI), bindend verklaard bij KB van 10.3.1981 (BS 29.4.1981 en errata BS 1.9.1981).
- De normen en type-bestekken die in de opdrachtdocumenten vermeld worden;
- De Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en het veiligheids- en gezondheidsplan dat tijdens de studiefase door de coördinator-ontwerp werd opgesteld;
- De voorschriften betreffende de Politie en de Scheepvaart op de Bevaarbare Waterwegen, zowel het Algemeen Reglement - het KB van 24 september 2006 en het KB van 15 oktober 1935 - als de Bijzondere Reglementen der Waterwegen - KB van 7 september 1950. Een gecoördineerde versie is beschikbaar op http://www.mobilit.fgov.be/nl;
- Het M.B. van 7 mei 1999 i.v.m. het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg, alsook de bepalingen van het SB 250 versie 3.1 - Hoofdstuk 10 - signalisatie;
- Het KLIP-decreet van 14 maart 2008, gewijzigd bij decreet van 10 december 2010 houdende verplichtingen m.b.t. de ontsluiting en uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen;
- De publicaties inzake de vigerende wetgeving en reglementering inzake grondverzet, afvalstoffen, uitbraak, slopen, recycleren, sorteren, enzovoort:
- Vlarem (Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning), BS 26.6.1991;
- Vlarem II, BS 31.7.1995;
- Vlarem III, BS 23.6.2008;
- Decreet van 23.12.2011 (BS 28.2.2012) betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet);
- Bodemsaneringsdecreet van 27.10.2006, BS 22.1.2007;
- Besluit van de Vlaamse Regering van 17.02.2012 (BS 23.5.2012) tot vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Vlarema);
- Vlarebo (Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming) van 14.12.2007, BS 22.4.2008;
- De meest recente codes van goede praktijk en de standaardprocedures, opgemaakt door de Ovam;
- De wet van 25.3.1996 (BS 21.5.1996) tot uitvoering van de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21.12.1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuurlijke bepalingen van de lidstaten inzake voor de bouw bestemde producten;
- Het KB van 19.8.1998 (BS 11.9.1998) betreffende de voor de bouw bestemde producten;
- De publicaties i.v.m. wegsignalisatie en wegverkeer:
- De voorschriften van de Wegcode en van de Algemene omzendbrief over de wegsignalisatie;
- Het KB van 1.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie en het wegverkeer;
- Het verdrag van 8.11.1968 inzake het wegverkeer aangevuld en gewijzigd door de Europese overeenkomst te Genève van 7.5.1971, goedgekeurd bij wet van 30.1.1988;
- de normen en type-bestekken die in de opdrachtdocumenten vermeld worden;
- alle wijzigingen en aanvullingen op bovenvermelde wetgeving, reglementering en documenten.
De documenten die in het bijzonder op deze opdracht toepasselijk zijn, kunnen alle werkdagen, na afspraak, worden ingezien in de kantoren van nv De Scheepvaart.”

Art. 81 – wijzigingen van de opdracht
“Voor de prijshervorming, in geval van wijzigingen aan de opdracht, mogen de regieposten niet worden beschouwd als aanbestedingsprijzen. De opdrachtnemer moet binnen tien kalenderdagen te rekenen van hun datum van toezending de betalingsstaten en de verrekeningen, die hem ter aanvaarding zijn toegestuurd, ondertekend terug te sturen. Na deze termijn wordt hij geacht deze staten en verrekeningen, zonder enig bezwaar, te hebben aanvaard. In geval van betwisting tekent de opdrachtnemer voor aanvaarding onder voorbehoud, en voegt hij zijn verweermiddelen bij de brief die de verrekening vergezelt.

In dringende gevallen mag de aanbestedende overheid de 10-dagen termijn verkorten bij loutere inlichting die het versturen van het document vergezelt.”


Onderstaande teksten dienen toegevoegd te worden aan de technische bepalingen:

Onder SB260 H4-1.1.2.20.C dient onderstaande tekst toegevoegd te worden:
“Er is geopteerd om af te wijken van de standaardpost door de vermoedelijke hoeveelheid stuks te veranderen naar een globale prijs voor uitvoering.”

Onder SB260 H33-1.1.9.2 dient onderstaande tekst toegevoegd te worden:
“Er is geopteerd om af te wijken van de standaardpost door de globale prijs te vervangen door een vermoedelijke hoeveelheid stuks.”

Onder SB250 H9-49 dient onderstaande tekst toegevoegd te worden:
“49. Onvoorziene levering en prestaties te betalen op factuur

49.1 Beschrijving
Dit artikel omvat :
- Leveringen van materialen die niet begrepen zijn in de posten van het bestek en die elders niet vermeld zijn in het bestek;
- Werkuren van materieel voor prestaties die geen deel uitmaken van posten van het bestek, en die elders niet vermeld zijn in het bestek (b.v. in de posten voor werken in regie);
- Onderaannemingsopdrachten voor werken en diensten die geen deel uitmaken van posten van het bestek;
- Stortkosten van materialen waarvan het storten niet begrepen is in de posten van het bestek;

49.2 Meetmethode van hoeveelheden
Voor de betalingen van prestaties die vallen onder post 0920.10000* wordt een voorbehouden som van voorzien. Deze post is uitgedrukt als een te verantwoorden bedrag. Voor elke te betalen prestatie dient een (origineel) factuur te worden voorgelegd. Voor de leveringen en voor de werkuren van het materieel, gebruikt door de opdrachtnemer, wordt een toeslag van 17 % op de factuurprijs toegepast voor algemene kosten en winst. Voor onderaannemingsopdrachten en dienstverleningsopdrachten bedraagt deze toeslag voor algemene kosten en winst 10%. Voor stortkosten wordt een toeslag van 7 % algemene kosten en winst op de factuurprijs toegepast voor algemene kosten en winst.”

Onder SB250 H9-20.2 dient onderstaande tekst toegevoegd te worden:
“Indien de opdrachtnemer nodeloos materieel inzet met een groter vermogen of capaciteit dan wat als minimum in onderhavig artikel voorzien is, wordt geen meerprijs betaald. Materieel met kleiner vermogen of capaciteit dan nodig, wordt niet aanvaard. Alleen deze uren van arbeiders en materieel welke door de leidende ambtenaar of zijn gemachtigde nagezien en aanvaard werden, kunnen in rekening gebracht worden. De eenheidsprijzen die voor deze prestaties door de opdrachtnemer worden opgegeven, omvatten:
1. voor de uurlonen: alle sociale lasten, reiskosten, gereedschap, algemene kosten en winst;
2. voor het materieel: de aan- en afvoer, de huur, het verbruik, de lonen voor de bedienaar of chauffeur, de algemene kosten en winst, taksen, verzekeringen, onderhoud enz…

Voor alle prestaties in regie die uitgevoerd worden door eventuele onderaannemers, gelden de eenheidsprijzen van de posten van dit bestek, en worden geen bijkomende toeslagen
gerekend voor dekking van algemene kosten en winst op deze onderaanneming. Voor werkuren van werklieden in de werkplaats, behorend tot de metaalconstructies, omvat
de eenheidsprijs eveneens de huur, het verbruik enz. van al het materieel in de werkplaats (rolbruggen, kranen, heftoestellen, las-, boor-, snij-, brandmachines…) en het verbruik van laselectroden, zuurstof, acethyleen en om het even welk ander materiaal. Voor werkuren op de bouwplaats wordt een onderscheid gemaakt tussen werkuren voor montagewerkzaamheden behorend tot de metaalconstructies, en werkuren van overige werkzaamheden die niet behoren tot de metaalconstructies. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de beschrijving van de posten, betreffen werkuren steeds werkzaamheden die niet behoren tot de metaalconstructies. In het dagloon van een duikersploeg zijn de lonen van de volledige ploeg (duikers en helpers, minstens 3 personen), reiskosten, verbruik en de inzet van klein materieel inbegrepen.”