Afdeling Zeekanaal
Rectificatie

Reëngineering Ringbrug

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Afdeling Zeekanaal
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Oostdijk 110
Plaats
Willebroek
Postcode
2830
NUTS-code
BE212 - Arr. Mechelen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Michiel Coopman
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.wenz.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=282862

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Reëngineering Ringbrug

Referentienummer: AZK-AAS/17/007 rectificatie-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45315100 - Elektrotechnische installatiewerken

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De werken omvatten:
- de vernieuwing van de elektromechanische uitrusting;
- de vernieuwing van de elektrotechnische installatie;
- de vernieuwing van de sturing;
- de vernieuwing van de bedieningsmogelijkheden;
- het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode;
- het onderhoud van de werken na de waarborgperiode.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

25-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-526162

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 17-08-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
In plaats van:
Dit betreft een wijzigingsbericht op publicatie BDA nummer: 2017-520818. De documenten worden ter beschikking gesteld via deze link: http://e-loket.wenz.be/konakart/freedownloads/AAS-17-007_rectificatiebericht.zip. De datum van de openingszitting wordt verdaagd naar 04/09/2017 09.30 uur.
Te lezen:
Dit betreft een wijzigingsbericht op publicatie BDA nummer: 2017-520818. De documenten worden ter beschikking gesteld via deze link: http://e-loket.wenz.be/konakart/freedownloads/AAS-17-007_rectificatiebericht.zip. De datum van de openingszitting wordt verdaagd naar 04/09/2017 09.30 uur. Art. 26 Herhaling van opdracht op pagina 9 van het bestek wordt als volgt aangepast: "Bij toepassing van art. 26, §1, 2° b) van de wet heeft de aanbestedende overheid het recht deze opdracht te herhalen. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht deze toepassing te gebruiken voor de reëngineering van gelijkaardige bruggen van een gelijkwaardige techniciteit en aanpak, zoals onder andere de Brielenbrug te Tisselt en de Humbeeksasbrug te Humbeek."

Overige nadere inlichtingen

-