Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Rectificatie

Hasselt: R71 Gouverneur Verwilghensingel x N702 / N702 Universiteitslaan x Trichterheideweg

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Nationaal identificatienummer
0316.380.841_17465
Postadres
Koningin Astridlaan 50 bus 4
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
NUTS-code
BE221 - Arr. Hasselt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 11742396
E-mail
[email protected]
Fax
+32 11742448

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=309972

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=309972

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Hasselt: R71 Gouverneur Verwilghensingel x N702 / N702 Universiteitslaan x Trichterheideweg

Referentienummer: AWV L-1M3D8G/18/22-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45200000 - Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht kadert in het wegwerken van gevaarlijke punten en wegvakken in Vlaanderen en omvat
de werken voor het aanpassen van de hiernavolgende gevaarlijke punten:
LIM/7045-7210/09080 Hasselt: R71 x N702 en N702 x Trichterheideweg
In deze opdracht wordt voor tevens een bustunnel aangelegd onder de R71.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

28-06-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-517384

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 116-263301

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 20-06-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Gelieve rekening houden met terechtwijzend bericht dd. 28-06-2018.pdf