Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit
Aankondiging van een opdracht

BMB/DGE-DBO/2016.0914 RESTAURATIE EN ONDERHOUD VAN KUNSTWERKEN BEHEERD DOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Deze aanneming omvat voornamelijk:
• Restauratiewerkzaamheden aan de kunstwerken beheerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (Zie bijlage 3 representatieve lijst van kunstwerken)
• Onderhoudswerkzaamheden van de eerder gerestaureerde kunstwerken of van de kunstwerken die geen restauratie vereisen.
• Interventies in geval van vandalisme om de schade te herstellen: verwijderen van graffiti, reconstrueren van beschadigde delen, verwijderen van affiches…
• Proeven en analyses (schoonmaaktesten, testen met specifieke technieken).
• De organisatiemaatregelen nodig voor het verkeer gedurende de werken.
• Verscheidene prestaties die het voorwerp uitmaken van posten met "te verantwoorden sommen".
• Alle bijkomende en samenhangende werken en leveringen voor de goede uitvoering van de werken.
• Alle nodige prestaties om te voldoen aan de contractuele verplichtingen tijdens de waarborgperiode.

Publicatiedatum
19-12-2016
Deadline
26-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45262330 - Reparatie van betonwerk
45260000 - Dakdekkers- en andere gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit
Postadres
Vooruitgangstraat 80/1, 1035 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Directie Beheer en Onderhoud van de Wegen
Ter attentie van
ir Vincianne Lerate, Directeur f.f.

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Onderhavige opdracht is het voorwerp van meerdere bestellingen die door de AO worden afgeleverd naargelang de behoeften en volgens de bepalingen van dit bestek. Elke bestelbrief bepaalt de werken uit te voeren volgens de voorschriften van het bestek. Door de goedkeuring van de offerte verbindt de AO zich ertoe, gedurende de geldigheidstermijn van de opdracht, bestellingen te plaatsen waarvan het totale bedrag, minstens 150.000 €, incl. BTW, bedraagt en niet hoger is dan 450.000 €, incl. BTW, herzieningen niet inbegrepen. De geldigheidstermijn van de opdracht bedraagt één kalenderjaar. Overeenkomstig artikel 37, § 2 van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006, zoals gewijzigd, mag de onderhavige aanneming, bij beslissing van de AO, driemaal worden verlengd. De volledige looptijd van de opdracht, met inbegrip van de verlengingen, dient over het algemeen beperkt te blijven tot vier jaar na het sluiten van de opdracht.

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Art. 58 tot 60 : Algemene bepalingen
1. De AO zal zelf, via elektronische raadpleging van de federale databanken die beschouwd worden als authentieke bronnen (federale informaticatoepassing «DIGIFLOW»), de volgende inlichtingen of documenten verzamelen:
• Voor de inschrijvers die personeel tewerkstellen dat onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid: de inlichtingen of documenten m.b.t. het attest van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
• Voor de Belgische inschrijvers:
- het attest van niet-faillissement,
- het attest waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met de betaling van zijn belastingen,
- het bewijs dat hij erkend is als aannemer van werken overeenkomstig wat hierna bepaald wordt onder de «artikelen 67 tot 69: kwalitatieve selectie».
2. De inschrijver dient de gevraagde inlichtingen en documenten voor te leggen, zelfs indien hij dit reeds gedaan heeft voor een andere procedure, uitgeschreven door dezelfde AO.
Art. 61 tot 66 : Toegangsrecht
Impliciete verklaring op erewoord:
Louter door het indienen van zijn offerte, verklaart de inschrijver dat hij zich niet in een van de uitsluitingsgevallen bevindt bedoeld in artikel 61, §§ 1 en 2 van het K.B. van 15 juli 2011.
Teneinde te voldoen aan de toegangsvoorwaarde bedoeld in artikel 61, §2, 5° van het K.B. van 15 juli 2011, dient de inschrijver die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie dan België tewerkstelt en dat niet beoogd is door artikel 62, § 1 van het K.B. van 15 juli 2011 een attest in te dienen afgeleverd door de bevoegde buitenlandse overheid waaruit blijkt dat hij aan zijn sociale verplichtingen heeft voldaan in de zin van artikel 62, § 2 van het K.B. van 15 juli 2011.
Teneinde te voldoen aan de toegangsvoorwaarde bedoeld in artikel 61, §2, 6° van het K.B. van 15 juli 2011, dient de niet-Belgische inschrijver een attest in te dienen afgeleverd door de bevoegde buitenlandse overheid waaruit blijkt dat hij in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de fiscale bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
De AO onderzoekt de juistheid van de impliciete verklaring op erewoord in hoofde van de inschrijver wiens offerte als beste gerangschikt is. Daartoe, en in het geval dat de AO de nuttige inlichtingen niet kan verkrijgen via elektronische weg (federale informaticatoepassing «DIGIFLOW»), vraagt zij de betrokken inschrijver om haar zo snel mogelijk en binnen de vooropgestelde termijn, de inlichtingen of documenten te leveren die toelaten zijn persoonlijke toestand na te gaan.
Indien de AO na verificatie vaststelt dat de impliciete verklaring op erewoord, niet of niet meer overeenstemt met de persoonlijke toestand van de inschrijver, dan wordt de inschrijver uitgesloten.
In dit geval maakt de AO een nieuwe rangschikking op met inachtneming van de offerte die onmiddellijk na deze van de uitgesloten inschrijver is gerangschikt en onderzoekt ze de persoonlijke toestand van de inschrijver die aldus de nieuwe eerst gerangschikte is, en gaat ze zo verder indien nodig.
Voor de offertes ingediend door combinaties zonder rechtspersoonlijkheid moet elke deelnemer individueel bewijzen dat hij niet in een toestand van uitsluiting bevindt zoals bedoeld in artikel 61, §§ 1 en 2 van het K.B. van 15 juli 2011. De uitsluiting van één van de deelnemers maakt de offerte van de combinatie zonder rechtspersoonlijkheid nietig.

Vakbekwaamheid

De inschrijver moet voldoen aan de kwalitatieve selectievoorwaarden die bevestigd worden door de volgende documenten die bij de offerte worden gevoegd:
• hetzij het bewijs van zijn erkenning als aannemer van werken voor de uitvoering van werken van klasse 3 voor D23;
• hetzij het bewijs van een gelijkwaardige erkenning voortvloeiend uit zijn inschrijving op een officiële lijst van erkende aannemers in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschappen alsook uit eventuele aanvullende bescheiden;
• hetzij de nodige alternatieve bewijsstukken overeenkomstig artikel 3, §1, 2° van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, zoals gewijzigd (cf. artikel 1 van het ministerieel besluit van 27 september 1991);
De niet-Belgische inschrijvers dienen de documenten waaruit blijkt dat ze voldoen aan voornoemde kwalitatieve selectievoorwaarden bij hun offerte te voegen.
• De AO verwacht van de inschrijver dat hij de bewijzen levert dat hij over voldoende personeel beschikt om de bestellingen uit te voeren (99 kunstwerken te onderhouden en te restaureren) in drukke stedelijke omstandigheden. In dit opzicht levert hij de bewijzen dat de inschrijver beschikt over gekwalificeerd personeel inzake:
- Restauratie van monumenten uit verschillende tijdperken en uit allerhande materialen.
- Onderhoudswerkzaamheden aan delicate oppervlakken (steen, brons, beton, gelakte platen, roestvrij staal…) aan de hand van de gebruikelijke technieken beschreven in de technische artikelen.
- Verwijderen van graffiti.
De inschrijver moet beschikken over een team van twee gekwalificeerde arbeiders waarvan er één minimum 3 jaar ervaring moet hebben en die, gezamenlijk, ervaring hebben in de 3 ondervermelde domeinen. Het team moet beschikbaar zijn binnen de contractuele of nodige termijnen (voor dringende gevallen bijvoorbeeld) al naargelang de interventie.
• De referenties van werken en prestaties voor:
- 2 referenties op het vlak van restauraties van bronzen kunstwerken en bescherming met was,
- 2 referenties op het vlak van restauraties van monumenten in steen en beschermingsbehandelingen (vochtwerende en graffitiwerende behandeling),
- 2 referenties op het vlak van onderhoud en/of restauratie van moderne kunstwerken in roestvrij staal, in cor-ten staal, in gelakte platen…
- 2 referenties op het vlak van het verwijderen van graffiti op steen.
De referenties moeten de volgende kenmerken hebben:
- De referenties moeten van een omvang zijn die pertinent is met betrekking tot de types kunstwerken die werden opgenomen in de meetstaat.
- Ze moeten worden gedetailleerd met foto’s (voor / na).
- De werkzaamheden uitgevoerd door de opdrachtnemer en de onderdelen uitgevoerd door onderaannemers, de namen en referenties van de onderaannemers en/of ambachtslieden moeten worden vermeld.
- De referenties mogen maximum 5 jaar geleden uitgevoerd zijn.
• Het bewijs dat hij minimum beschikt over volgend materieel:
- 1 hydropneumatische laagdruk rotatiewervel zandstraalapparaat,
- 1 stoomreinigingsinstallatie,
- vaste of mobiele stellingen
De inschrijver moet het bewijs leveren dat hij over dit materiaal beschikt of dat hij er over kan beschikken op de plaats van interventie. Hij dient eveneens de technische fiches van dit materiaal in te dienen.
• Het bewijs van het attest van Brussel Leefmilieu dat hem toelating geeft niet-gevaarlijke afvalstoffen te transporteren en te verzamelen.
Een inschrijver kan zich beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten. In dat geval, toont hij de AO dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen, door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de inschrijver dergelijke middelen ter beschikking te stellen. Op deze entiteiten is artikel 61 van het K.B. van 15 juli 2011 toepasselijk.
Een inschrijver kan zich niet beroepen op de draagkracht van andere entiteiten wanneer aan deze laatste het toegangsrecht is ontzegd op grond van artikel 21 van de wet van 15 juni 2006.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: D23