Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Aankondiging van een opdracht

N26 Herent Herinrichting van de Omleiding Fase 2 – Tildonksestwg / Mechelsestwg X21/N26/14bis

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Diestsepoort 6 bus 81
Plaats
Leuven
Postcode
3000
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
Telefoon
+32 16665750
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=280230

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=280230

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=280230

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

het hierboven vermelde adres

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspaceDetails.do?workspaceId=111043

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

N26 Herent Herinrichting van de Omleiding Fase 2 – Tildonksestwg / Mechelsestwg X21/N26/14bis

Referentienummer:   AWV Vl-Br-X21/N26/14-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45230000 - Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De geplande werken hebben tot doel de N26 (Omleiding) te Herent, ingericht als drievaksbaan, te vernieuwen en om te vormen tot een tweevaksbaan tussen oude districtsgebouwen van AWV tot net voorbij het kruispunt met de Tildonksesteenweg, waar de werken aansluiten op de uitgevoerde vernieuwing uit 2012.

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE242 - Arr. Leuven

Voornaamste plaats van uitvoering:   Herent

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De aanneming omvat hoofdzakelijk (niet limitatief):
ALGEMEEN:
- Het uitwerken van de in het bestek opgenomen fasering in overleg met de betrokken partners (gemeente, politiediensten, AWV) tot een uitvoeringsfasering;
- Het graven van proefsleuven, het uitvoeren van (voorbereidend) grondwerk en het coördineren van de verplaatsingswerken van de nutsmaatschappijen;
WEGENIS:
- De opbraak van bestaande greppels in beton, de parkeervakken in asfalt en de asfalt/betonverharding van de rijweg alsook de kassei- en schraal betonfundering onder de zijberm;
- De opbraak van bestaande fietspaden in platenbeton of in asfalt inclusief de fundering en onderfundering;
- Het verwijderen en terugplaatsen van straatmeubilair, openbare verlichting en wegsignalisatie;
- Het af- en uitgraven en/of desgevallend aanvullen en profileren van gronden voor het plaatsen van de wegkoffer;
- De aanleg van een onderfundering type I met zand & een steenslagfundering type IA;
- De aanleg van een volledige asfaltverharding met 2 onderlagen APO-A en een toplaag van SMA-C2, alsook het lokaal affrezen en terugplaatsen van een toplaag SMA-C2;
- De bouw van een dubbelstrookse turborotonde in asfalt, met een middeneiland in opstand, voorzien van prefab rotondeblokken en inbouw reflectoren, alsook de aanleg van een visuele rijbaanscheider door middel van imitatiekasseien;
- De aanleg van nieuwe boordstenen en greppels (prefab en glijbekisting) in beton;
- De aanleg van dubbel- en enkelrichtingsfietspaden, deels in ongewapend platenbeton en deels in een asfaltverharding;
- De aanleg van voetpaden en zones voor signalisatie en nutsleidingen in betonstraatstenen;
- Het aanbrengen van wegmarkeringen, definitieve verkeerssignalisatie en openbare verlichting;
RIOLERING & AFWATERING:
- De aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Nieuwe Tildonksesteenweg (DWA+RWA), en het plaatselijk aanpassen en afkoppelen van de riolering in de N26;
- Het plaatsen van nieuwe straatkolken en aansluiten op het RWA-stelsel;
- Het lokaal ophogen of vervangen/verplaatsen van bestaande putranddeksels aan het nieuwe wegdekpeil;
- Het herprofileren van de bestaande langsgrachten en het voorzien van nieuwe langsgrachten langsheen de nieuwe Tildonksesteenweg;
- De bouw van een klein bufferbekken / wadi en de bouw van een uitstroomconstructie / overstortconstructie / pompput ter hoogte van DP C-C’ in de buurt van en ten behoeve van de Hogebeek;
GROENVOORZIENINGEN:
- De aanleg van groenzones door middel van inzaaien;
- De aanplant van bomen;
ONDERHOUD:
- Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode;
- Het groenonderhoud (snoeien en groeibegeleiding van de bomen, en maaien van de aangebrachte ingezaaide groenzones).

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   321

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Uitsluitingsgronden van art. 61 t.e.m. 66 van KB van 15/07/2011 zijn van toepassing.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

NVT

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse 7: tot 5.330.000 EUR, Categorie: C

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2017/S 099-196963

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   10-08-2017

Plaatselijke tijd:   10:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   6

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   10-08-2017

Plaatselijke tijd:   10:00

Plaats:   VAC Leuven, Diestsepoort 6 bus 81, 3000 Leuven

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   Openbaar

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

Uitvoeringstermijn: 305 werdagen, 8 werknachten + 2 lange weekends (2 x 4 dagen).
Deze aankondiging heeft integraal betrekking op de aankondiging met BDA-nummer 2017-515722, gepubliceerd op 19/05/2017 met dossiernummer X21/N26/14.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

17-07-2017