Aquafin NV - Directie Asset Management
Rectificatie

Project 20.723/1 (0887-0398) - RWZI Voeren, bouwkundige werken

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Asset Management
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
NUTS-code
BE21 - Prov. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Bart Van Eygen
Telefoon
+32 34504511
E-mail
[email protected]quafin.be
Fax
+32 34583020

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.aquafin.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=286598

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Project 20.723/1 (0887-0398) - RWZI Voeren, bouwkundige werken

Referentienummer: AQFINFRA-20723lot1-F02_2

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45232420 - Bouwwerkzaamheden voor rioolwaterzuiveringsinstallaties

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Bouw van nieuwe afvalwaterzuivering RWZI Voeren gelegen langsheen de Grijze Graaf.
Lot 1 : bouwkundige werken.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

13-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-534710

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 07-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
15-12-2017 10:45
Te lezen:
22-12-2017 08:30

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
15-12-2017 10:45
Te lezen:
22-12-2017 08:30

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 3 : Openingszitting wordt uitgesteld naar 22/12 om 08u30. Wijzigingen bestek, meetstaat en plan. Aangepaste documenten worden toegevoegd.