Rectificatie

Onderhoud gemeentewegen 2018

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Tessenderlo
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Markt
Plaats
Tessenderlo
Postcode
3980
NUTS-code
BE221 - Arr. Hasselt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Ward Renckens
Telefoon
+32 13353375
E-mail
ward.renckens@tessenderlo.be
Fax
+32 13673693

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.tessenderlo.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Onderhoud gemeentewegen 2018

Referentienummer: 2017/183

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233222 - Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

30-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-533876

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 07-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Inhet bestek werd de 12 december 2017 als aanbestedingsdatum opgenomen. In het publicatiebericht is evenwel 13 december 2017 om 11.00 uur bepaald. Laatstgenoemde is de juiste.
In plaats van:
13-12-2017 11:00
Te lezen:
13-12-2017 11:00

Overige nadere inlichtingen

-