Maatschappij van de Brugse Zeehaven N.V.
Rectificatie

Bouw van een kaaimuur aan de oostzijde van het Groot Handelsdok in Brugge. Bestek 2 van 2017

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Maatschappij van de Brugse Zeehaven N.V.
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
P. Vandammehuis - Isabellalaan 1
Plaats
Zeebrugge
Postcode
8380
NUTS-code
BE251 - Arr. Brugge
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer ir. Frederik Sanders
Telefoon
+32 50543211
E-mail
[email protected]
Fax
+32 50543224

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.portofzeebrugge.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Bouw van een kaaimuur aan de oostzijde van het Groot Handelsdok in Brugge. Bestek 2 van 2017

Referentienummer: 2017-02

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45241100 - Bouwen van kades

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Voorwerp van deze werken: Bouwen van 110 m kaaimuur aan de Oostzijde van het Groot Handelsdok in de haven van Brugge
De aanneming omvat hoofdzakelijk:
1. Uitvoeren van een gedetailleerde studie van de kaaimuur m.i.v. het leveren van de uitvoeringsplannen.
2. Bouwen van de kaaimuur
a. Opbreken van de bestaande talud
b. Verwezenlijken van een damplankenwand.
c. Aanbrengen van de nodige grondankers
d. Bouwen van een betonnen kesp
e. Voorzien van de nodige kaaibenodigdheden (fender, bolder, ladder)
3. Verwezenlijken van grondaanvullingen achter de kaaimuur
4. Leveren van 3 exemplaren van de as-builtplannen van alle onderdelen bij de voorlopige oplevering
5. De aanneming omvat tevens:
a. Alle werken, inrichtingen, vervoer en bijkomende leveringen nodig voor het uitvoeren en tot stand brengen van de werken zoals beschreven in onderhavig bijzonder bestek.
b. Alle leveringen en werken nodig voor het struct...

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

17-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-524700

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 25-07-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Wijziging vermoedelijke hoeveelheden in volgende posten: - Post 23: Dekzerkprofiel uit staal S235JR volgens 32-65.1 inclusief conservering: hoeveelheid moet worden 120 m ipv 405 m - Post 24: Ladders en ladderhandgrepen uit staal volgens 32-66.2 inclusief conservering: hoeveelheid moet 4 worden ipv 13 Bijgevoegd artikel nr. 410: Bescherming van metalen oppervlakken tegen corrosie Het artikel nr. 410 waarnaar wordt verwezen in het bestek werd niet toegevoegd op de CD. Dit artikel zal overgemaakt worden aan alle aannemers die reeds een bestek gekocht hebben.