Rectificatie

Werken voor de installatie van centrale verwarming en SWW op de site Shakespeare te 1070 Anderlecht

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Anderlechtse Haard n.v.
Nationaal identificatienummer
Projet
Postadres
Bergensesteenweg 595
Plaats
Brussel (Anderlecht)
Postcode
1070
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Jonathan ROGER
Telefoon
+32 25567783
E-mail
projet@foyeranderlechtois.brussels
Fax
+32 25567789

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.foyeranderlechtois.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Werken voor de installatie van centrale verwarming en SWW op de site Shakespeare te 1070 Anderlecht

Referentienummer: 2020/2017/03/01/

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45331100 - Installeren van centrale verwarming

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

02-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-532262

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 23-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Bestek-Technische bepalingen - Artikel 02.11 " Voorafgaand bezoek van de werf"
In plaats van:
Louter door het indienen van zijn offerte erkent de inschrijver dat hij ter plaatse is geweest en op de hoogte is van de bestaande toestand van de bouwplaats, de ligging, de omgeving en de toegangswegen. De inschrijver wordt bijgevolg verondersteld zich volledig rekenschap te hebben gegeven van de omvang van de aanneming en de moeilijkheidsgraad van de uit te voeren werken, m.b.t. onder meer:  de algemene coördinatie van de werken;  de inrichting van de bouwplaats;  de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen op de werf;  de mogelijkheden tot de aanvoer en het stockeren van bouwmaterialen;  het plaatsen van stellingen;  de eventuele sloopwerken;  de mogelijkheid inzake afvalbeheer en de omvang van de sloopwerken;  …. Er wordt een verplicht bezoek gepland voor alle inschrijvers. De aannemer voegt op straffe van nietigheid bij zijn offerte een volledig en ondertekend attest waarin zijn voorafgaand bezoek van de werf wordt bevestigd.
Te lezen:
Louter door het indienen van zijn offerte erkent de inschrijver dat hij ter plaatse is geweest en op de hoogte is van de bestaande toestand van de bouwplaats, de ligging, de omgeving en de toegangswegen. De inschrijver wordt bijgevolg verondersteld zich volledig rekenschap te hebben gegeven van de omvang van de aanneming en de moeilijkheidsgraad van de uit te voeren werken, m.b.t. onder meer:  de algemene coördinatie van de werken;  de inrichting van de bouwplaats;  de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen op de werf;  de mogelijkheden tot de aanvoer en het stockeren van bouwmaterialen;  het plaatsen van stellingen;  de eventuele sloopwerken;  de mogelijkheid inzake afvalbeheer en de omvang van de sloopwerken;  ….

Overige nadere inlichtingen

-