Stad Mechelen
Rectificatie

Rioolkousvernieuwing in de Koningin Astridlaan, Brusselsesteenweg en Kruisbaan

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stad Mechelen
Nationaal identificatienummer
Postadres
Grote Markt 21
Plaats
Mechelen
Postcode
2800
NUTS-code
BE212 - Arr. Mechelen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Birgit Cauwenbergh
Telefoon
+32 15297535
E-mail
[email protected]
Fax
+32 15297510

Internetadres(sen)

Hoofdadres:

Adres van het kopersprofiel:

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Rioolkousvernieuwing in de Koningin Astridlaan, Brusselsesteenweg en Kruisbaan

Referentienummer: Mechelen-PPP001-1185/7058/2017-OO--F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233120 - Wegenbouwwerken

CPV-code subcategorie:

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht bevat in hoofdzaak:
- Het opbreken van bestaande verhardingen;
- Het opbreken van lijnvormige en plaatselijke elementen;
- Uitvoeren van een algemeen droog grondverzet;
- Het renoveren van bestaande rioleringen dmv lining met ter plaatse uitgeharde buis (TPUB) en dit voor de diameters 500mm, E800/1200 en 1600mm;
- Het hermaken van gedeeltelijk opgebroken inspectieputten met putrand en putranddeksels;
- Het hermaken van aansluitingen van straatkolken en aflopen op de riolering in de Koningin Astridlaan;
- Het maken van steenslagfunderingen;
- Het plaatsen van lijnvormige en plaatselijke elementen;
- Het maken van nieuwe wegverhardingen in asfalt en voetpaden in betonstraatstenen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

07-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login:

TED eSender-klantenlogin:

Referentie van de aankondiging:

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 28-06-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

nieuw document toegevoegd op 5 juli 2017