Provincie Oost-Vlaanderen
Aankondiging van een opdracht

Aanleg lange afstand fietspad langs de spoorlijn L57 te Lokeren en Zele ter hoogte van de Wezepoelstraat

Aanleg lange afstand fietspad langs de spoorlijn L57 te Lokeren en Zele ter hoogte van de Wezepoelstraat

Publicatiedatum
20-10-2015
Deadline
26-11-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45233162 - Aanleggen van fietspad
Regiocodes (NUTS)
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Provincie Oost-Vlaanderen
Postadres
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Moniek De Belie

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
* De opdrachtgever zal dmv Telemarc/digiflow volgende controles doen :
- RSZ-schulden
- FOD-fiscale schulden
- KBO- niet-faillissement
- FOD-btw-hoedanigheid

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken) , Klasse 1
C5 (Bitumineuze verhardingen en bestrijkingen) , Klasse 1