Rectificatie

Overheidsopdracht voor werken van de Florair 2 en 3 te 1090 Brussel

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
Nationaal identificatienummer
0227.581.301_26661
Postadres
Jourdanstraat 45-55
Plaats
Brussel
Postcode
1060
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
R. HADAD
Telefoon
+32 25331911
E-mail
prl@slrb.brussels
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.slrb.brussels/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=305052

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Overheidsopdracht voor werken van de Florair 2 en 3 te 1090 Brussel

Referentienummer: SLRB-Marché de travaux des Florairs 2 et 3 -F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Gebouwschilrenovatie en conformiteitswerken in de sociale huisvestingsgebouwen Florair 2 en 3 (van 11verdiepingen en 180 sociaalwoningen), Guillaume de Greeflaan 2 en 3 te 1090 Brussel.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

16-04-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-510233

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 073-161352

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 14-04-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
In plaats van:
Er wordt op e-Procurement een forum bijgehouden. De inschrijvers worden verzocht hun vragen enkel op dat forum te stellen en er zal enkel via het forum op hun vragen worden geantwoord Op straffe van nietigheid van zijn offerte moet de inschrijver deelnemen aan het verplichte bezoek ter plaatse Lisonsquare 1 te 1190 Brussel dat plaatsvindt op de 24 april 2018 om 14u00 of op de 26 april 2018 om 14u00.
Te lezen:
Er wordt op e-Procurement een forum bijgehouden. De inschrijvers worden verzocht hun vragen enkel op dat forum te stellen en er zal enkel via het forum op hun vragen worden geantwoord Op straffe van nietigheid van zijn offerte moet de inschrijver deelnemen aan het verplichte bezoek ter plaatse Guillaume de Greeflaan 2 te 1090 Brussel dat plaatsvindt op de 24 april 2018 om 14u00 of op de 26 april 2018 om 14u00.

Overige nadere inlichtingen

ERRATUM: Afdeling VI : Aanvullende inlichtingen VI.3) Nadere inlichtingen Op straffe van nietigheid van zijn offerte moet de inschrijver deelnemen aan het verplichte bezoek ter plaatse Guillaume de Greeflaan 2 te 1090 Brussel dat plaatsvindt op de 24 april 2018 om 14u00 of op de 26 april 2018 om 14u00.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2217 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!