INFRABEL - Directie Asset Management
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Herelektrificatie station van Arlon

Het project bestaat enerzijds uit het volledig vernieuwen van de bestaande bovenleidingsinfrastructuur van L162 op het baanvak van het station van Arlon (KP 197.100 tot 199.400) op de hoofdsporen, uit de aanpassing van de bestaande bovenleidingsinfrastructuur op de bijsporen en uit de aanpassing van de spooruitrustingen van de werkplaats, van de PED en van het LCI en anderzijds uit de aanpassing van de signalisatie na de aanpassing van de sporen in het station van Arlon.

Datum van verzending van deze aankondiging
21-12-2017
Publicatiedatum
23-12-2017
Deadline
29-01-2018
Regiocodes (NUTS)
BE341 - Arr. Arlon
Opdrachtcodes (CPV)
45234100 - Aanleg van spoorweg
45234115 - Werkzaamheden voor spoorseinen
45234160 - Maken van bovenleidingen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
INFRABEL - Directie Asset Management
Postadres
Rue Ernest Solvay 1
Plaats
Liège
Postcode
4000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
TUC RAIL N.V.
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

- De Belgische erkenning van aannemers van werken in de categorie H, klasse
8-
Certificaat van "Quality Management System", volgens de normen EN ISO 9001;

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 8, Categorie: H