Afdeling Zeekanaal
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Verbreden en verharden van het jaagpad gelegen op linkeroever langs de Afleiding van de Zenne op het grondgebied van Zemst, Weerde en Eppegem

Verbreden en verharden van het jaagpad gelegen op linkeroever langs de Afleiding van de Zenne op het grondgebied van Zemst, Weerde en Eppegem

Publicatiedatum
01-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45233120 - Wegenbouwwerken
45233162 - Aanleggen van fietspad
45233320 - Funderingswerkzaamheden voor wegen
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Afdeling Zeekanaal
Postadres
Oostdijk 110, 2830 Willebroek, BE
Contactpunt(en)
Afdeling Zeekanaal, cel beheer, district 1
Ter attentie van
ing. Mariano Vankan

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
III.2.2) Economische en financiële draagkracht Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
In plaats van
Inschrijvers van vreemde nationaliteit dienen zelf de nodige bewijsstukken inzake erkenning bij hun offerte te voegen.
De werken van de door onderhavige bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de (onder)categorie(ën) B, C en G, en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 5 behoren.
Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van opdrachtnemer van werken, tonen de inschrijvers hun financiële en economische draagkracht aan door het volgende document:
1) een attest van verzekering voor beroepsaansprakelijkheid;
Te lezen
Inschrijvers van vreemde nationaliteit dienen zelf de nodige bewijsstukken inzake erkenning bij hun offerte te voegen.
De werken van de door onderhavige bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de categorie C en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 5 behoren.
Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van opdrachtnemer van werken, tonen de inschrijvers hun financiële en economische draagkracht aan door het volgende document:
1) een attest van verzekering voor beroepsaansprakelijkheid;
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
III.2.3) Vakbekwaamheid Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
In plaats van
Inschrijvers van vreemde nationaliteit dienen zelf de nodige bewijsstukken inzake erkenning bij hun offerte te voegen.
De werken van de door onderhavige bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de (onder)categorie(ën) B, C en G, en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 5 behoren.
Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemers van werken, tonen de inschrijvers hun technische bekwaamheid aan door de volgende referentie(s):
1) Een overzicht van de al dan niet tot de onderneming behorende technici of technische organen, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole, die de aannemer ter beschikking zullen staan om de werken uit te voeren;
? Minimaal vereist: topograaf, laboratorium voor grondonderzoek en plaatproeven, laboratorium voor asfaltproeven, laboratorium voor betonproeven.
2) Studie- en beroepskwalificaties van de inschrijver en/of van het ondernemingskader en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) voor de leiding van de werken;
? Ploegbaas: minimaal A2 bouwkunde, werfleider minimaal bachelor bouwkunde, projectleider minimaal master in de industriële wetenschappen bouwkunde.
3) Een verklaring die de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de onderneming en de omvang van het kader weergeeft tijdens de laatste drie jaren;
4) Een verklaring die de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de inschrijver zal beschikken voor de uitvoering van het werk;
? Minimaal bevat deze lijst twee geschikte grondverzetmachines, 4 geschikte grondtransportmachines, een geschikte bindmiddelmengselmachine of combinatie van machines om bindmiddel te mengen, een kleine verdichtingsmachine, een grote verdichtingsmachine, een slibformpaver en een asfaltfinisher.
5) Een lijst van de belangrijkste werken uitgevoerd tijdens de vijf jaar voorafgaand aan de aankondiging van deze opdracht, waaruit zijn ervaring in de bedoelde materie (minimaal één opdracht bevat het toepassen van grondwapening met geogrids) moet blijken en die worden gestaafd met getuigschriften van goede uitvoering. Deze getuigschriften vermelden:
- de inhoud van de opdracht;
- het bedrag van de opdracht;
- de uitvoeringsperiode van de opdracht;
- de naam en contactgegevens van een contactpersoon bij het bedrijf, de instelling of de organisatie waarvoor de opdracht werd verricht;
- of de werken werden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht.
In geval van werken voor particulieren , kunnen de referenties, bij ontstentenis van een getuigschrift van de opdrachtgever, worden gestaafd door een verklaring van de inschrijver zelf.
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor ten aanzien van de opgegeven referentielijst van uitgevoerde opdrachten rekening te houden met haar eigen ervaring met de betrokken kandidaat/ inschrijver alsook onderzoek te verrichten betreffende de opdrachten, die de kandidaat/inschrijver bij andere entiteiten heeft verricht.
Te lezen
Inschrijvers van vreemde nationaliteit dienen zelf de nodige bewijsstukken inzake erkenning bij hun offerte te voegen.
De werken van de door onderhavige bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de categorie C en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 5 behoren.
Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemers van werken, tonen de inschrijvers hun technische bekwaamheid aan door de volgende referentie(s):
1) Een overzicht van de al dan niet tot de onderneming behorende technici of technische organen, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole, die de aannemer ter beschikking zullen staan om de werken uit te voeren;
? Minimaal vereist: topograaf, laboratorium voor grondonderzoek en plaatproeven, laboratorium voor asfaltproeven, laboratorium voor betonproeven.
2) Studie- en beroepskwalificaties van de inschrijver en/of van het ondernemingskader en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) voor de leiding van de werken;
? Ploegbaas: minimaal A2 bouwkunde, werfleider minimaal bachelor bouwkunde, projectleider minimaal master in de industriële wetenschappen bouwkunde.
3) Een verklaring die de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de onderneming en de omvang van het kader weergeeft tijdens de laatste drie jaren;
4) Een verklaring die de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de inschrijver zal beschikken voor de uitvoering van het werk;
? Minimaal bevat deze lijst twee geschikte grondverzetmachines, 4 geschikte grondtransportmachines, een geschikte bindmiddelmengselmachine of combinatie van machines om bindmiddel te mengen, een kleine verdichtingsmachine, een grote verdichtingsmachine, een slibformpaver en een asfaltfinisher.
5) Een lijst van de belangrijkste werken uitgevoerd tijdens de vijf jaar voorafgaand aan de aankondiging van deze opdracht, waaruit zijn ervaring in de bedoelde materie (minimaal één opdracht bevat het toepassen van grondwapening met geogrids en minimaal één opdracht bevat grondwerken aan een dijklichaam met waterkerende functie) moet blijken en die worden gestaafd met getuigschriften van goede uitvoering. Deze getuigschriften vermelden:
- de inhoud van de opdracht;
- het bedrag van de opdracht;
- de uitvoeringsperiode van de opdracht;
- de naam en contactgegevens van een contactpersoon bij het bedrijf, de instelling of de organisatie waarvoor de opdracht werd verricht;
- of de werken werden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht.
In geval van werken voor particulieren , kunnen de referenties, bij ontstentenis van een getuigschrift van de opdrachtgever, worden gestaafd door een verklaring van de inschrijver zelf.
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor ten aanzien van de opgegeven referentielijst van uitgevoerde opdrachten rekening te houden met haar eigen ervaring met de betrokken kandidaat/ inschrijver alsook onderzoek te verrichten betreffende de opdrachten, die de kandidaat/inschrijver bij andere entiteiten heeft verricht.
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
III.2.3) Vakbekwaamheid Eventueel vereiste minimumeisen
In plaats van
Klasse: Klasse 5 : tot 1.810.000 EUR, Categorie: B, C, G
Te lezen
Klasse: Klasse 5 : tot 1.810.000 EUR, Categorie: C
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS) of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum:
In plaats van
04-12-2016 17:00
Te lezen
07-12-2016 17:00
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum:
In plaats van
05-12-2016 09:30
Te lezen
08-12-2016 13:15
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend Datum:
In plaats van
05-12-2016 09:30
Te lezen
08-12-2016 13:15