Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Oproep tot kandidaatstelling: Herbestemming- ontwikkeling- vervreemding van de voormalige campingsite Baarbeek-Berkenhof

Oproep tot kandidaatstelling: Herbestemming- ontwikkeling- vervreemding van de voormalige campingsite Baarbeek-Berkenhof

Publicatiedatum
29-11-2016
Deadline
28-02-2017 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
45211000 - Bouwwerkzaamheden voor meergezins- en eengezinswoningen
45211360 - Bouwwerkzaamheden voor stadsontwikkeling
71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Zemst
Postadres
De Griet 1, 1980 Zemst, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Lindsay Rinckhout

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door het indienen van een Voorstel verklaart de Kandidaat op eer en uitdrukkelijk dat hij zich niet in één van volgende uitsluitingsgronden bevindt zoals bedoeld in artikel 61§1 en §2 KB Plaatsing:
- in staat van faillissement of van vereffening verkeert, een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, ambtshalve werd doorgehaald of in een vergelijkbare toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen;
- aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, een procedure van vereffening aanhangig is, een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in andere nationale reglementeringen;
- bij een rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;
- niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen;
- niet in orde is met de betaling van zijn belastingen volgens de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is,
Alvorens de Begunstigde aan te duiden, zal de Eigenaar onderzoeken of de in aanmerking komende Kandidaat zich niet in één van bovenstaande uitsluitingsgevallen bevindt. De nodige documenten worden dan opgevraagd en onderzocht.

Economische en financiële draagkracht

De financieel-economische draagkracht van de projectontwikkelaar moet worden bewezen aan de hand van drie (3) criteria:
a) een bankverklaring opgesteld conform het model van BIJLAGE 3;
b) jaarrekeningen van de laatste twee (2) boekjaren;
c) een bewijs van een accountant/boekhouder/bedrijfsrevisor waaruit dat blijkt dat de projectontwikkelaar over voldoende liquiditeit, rendabiliteit en solvabiliteit beschikt om het Onroerend Goed te ontwikkelen.

Vakbekwaamheid

De Kandidaat toont aan dat hij beschikt over een passende ervaring en technische bekwaamheid voor de realisatie van zijn project. Daarnaast toont hij ook aan in welke mate hij de geschikte studie – en/of beroepskwalificaties heeft om zijn Voorstel te realiseren.
Hij toont dit aan door het volgende voor te leggen :
(i) Een overzicht van zijn relevante ervaring
De Kandidaat illustreert zijn competenties aan de hand van min. 1 en max. 5 relevante referenties gerealiseerd in de afgelopen 10 jaar.
Het concept en de ontwerpkwaliteit zullen bekeken worden.
(ii) Gedetailleerde CV’s (studie – en beroepskwalificaties en/of relevante beroepservaring) van de Kandidaat en zijn partners voor de ontwikkeling.
In functie daarvan worden de bekwaamheid, de ervaring, de betrouwbaarheid, de ontwerp en conceptuele kwaliteiten van de Kandidaat beoordeeld.
De Kandidaat maakt in een schema en/of een korte nota duidelijk welke taken hij voorneemt zelf uit te voeren, welke in onderaanneming worden gegeven en wie hij hiervoor aanduidt.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1739 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!