Onze Lieve Vrouw Van Troost v.z.w.
Rectificatie

UITBREIDING BLOK WEST - DEEL 1: Nieuwbouw Blok West verdieping 2 en 3 (gesloten ruwbouw, regen en winddicht)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Onze Lieve Vrouw Van Troost v.z.w.
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Kroonveldlaan 50
Plaats
Dendermonde
Postcode
9200
NUTS-code
BE232 - Arr. Dendermonde
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Filip Vermijlen
Telefoon
+32 52252987
E-mail
[email protected]
Fax
+32 52252871

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.azsintblasius.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

UITBREIDING BLOK WEST - DEEL 1: Nieuwbouw Blok West verdieping 2 en 3 (gesloten ruwbouw, regen en winddicht)

Referentienummer: P17036

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45215140 - Bouwen van ziekenhuisfaciliteiten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Betreft het 1ste deel van de vooraankondiging: BE001 27/3/2017 - BDA nummer: 2017-509262.
De opdracht die het voorwerp uitmaakt van deze opdrachtdocumenten omvat het perceel 1: gesloten ruwbouw regen- en winddicht van de nieuwbouw uitbreiding van Blok West en de verbouwing van de bestaande fysio van het AZ Sint-Blasius ziekenhuis op de campus te 9200 Dendermonde, Kroonveldlaan 50 (P17002).
Voor de overige percelen wordt verwezen naar de opdrachtdocumenten onder art. 58 Wet Overheidsopdrachten.
De opdracht wordt uitgevoerd in 1 fase.
De Aanbesteder behoudt zich het recht voor bij toepassing art. 42§1, 2° b van de Wet Overheidsopdrachten doormiddel van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking eventueel nieuwe opdrachten bestaande uit de herhaling van soortelijke werken te gunnen aan de opdrachtnemer die de onderhavige opdracht heeft toegewezen gekregen en dit binnen een periode van drie jaar na de sluiting van de oorspronkelijke opdracht.
D...

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

18-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-523648

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 07-07-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Deel 1 - Administratieve Bepalingen
In plaats van:
Betreft aanvullende informatie.
Te lezen:
Als verplicht inschrijvingsdocument dient het UEA Uniform Europees Aanbestedingsformulier gebruikt te worden. Formulier dat door de Europese Commissie ter beschikking gesteld wordt via de UEA-dienst: https://ec.europa.eu/tools/espd. Onder “Deel I” dient de inschrijver de gevraagde gegevens zelf in te vullen cfr de betreffende aankondiging. We wijzen er nogmaals op cfr art 38 KB Plaatsing zoals opgenomen in de opdrachtdocumenten, dat voor “Deel IV” de gevraagde inlichtingen beperkt blijven tot het invullen de “afdeling α” en dat geen andere afdeling van “Deel IV” hoeft te worden ingevuld.

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
p.28/63
In plaats van:
Betreft toelichting en aanvulling.
Te lezen:
In verband met de bij de offerte te voegen bescheiden verwijzen we naar de AAB’s art 85 KB plaatsing op blz 28/63 alwaar een opsomming van de toe te voegen stukken gegeven wordt. 2.1 Er dienen dus geen documenten ivm veiligheid toegevoegd te worden. Op blz 5/85 van het Veiligheids- en gezondheidsplan staat onder '3 Documenten die de aannemer bij zijn inschrijving dient te voegen', dat: "gezien de gewijzigde wet, er bij overheidsopdrachten geen documenten moeten bijgevoegd worden bij offerte, maar wel door de aannemer aan wie de werken gegund zijn voor de start van de werken.” De voor de start van de werken te leveren documenten staan dan ook opgesomd op p.6/85 onder 04 Documenten die de aannemer voor de aanvang van de werken dient te bezorgen. 2.2 Naast de in artikel 85 KB Plaatsing opgesomde documenten die aan de offerte dienen te worden toegevoegd, dient ook het eigenlijke offerteformulier behoorlijk te worden ingevuld, gedagtekend en ondertekend door de bevoegde personen. Dit nieuwe model van offerteformulier is toegevoegd als bijlage 1 aan dit aanvullend bericht.

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
II.1.4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Bijlage 4
In plaats van:
Betreft aanvulling.
Te lezen:
De aanbestedende overheid heeft beslist om op de terrassen aan de westgevel zonnetenten te voorzien. Er dienen 2 van deze zonnetenten voorzien te worden, één per terras. Hierbij: - nieuw artikel: “07.07.12 windvaste zonnetent uit geplastificeerde glasvezels – FH – st” (bijlage 2) - details zonnetent (bijlage 3) - nieuwe samenvattende meetstaat waarin dit artikel opgenomen is. (bijlage 4).

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
II.1.4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Bijlage 5
In plaats van:
Betreft wijziging - zie bijlage 5.
Te lezen:
In het artikel “02.23.16 vlakke plaatvloeren op basis van breedplaten met gewichtsbesparende vulelementen” zijn een paar wijzigingen aangebracht. Hierbij in bijlage de aangepaste tekst van dit artikel, met aanduiding van de aangepaste passages. (bijlage 5).

Overige nadere inlichtingen

De toelichting met de overzicht van alle aanvullingen, addenda en aanpassingen zijn online (gratis) te consulteren op https://cloud.3p.eu/Downloads/1/262/V5/2017