Rectificatie

Burgerlijke bouwkunde voor uitbreiding bedding te Aalter en Beernem.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Infrabel - Directie Asset Management - Area North West
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Koningin Maria-Hendrikaplein 2
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
ppcell@tucrail.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.infrabel.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=287825

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Burgerlijke bouwkunde voor uitbreiding bedding te Aalter en Beernem.

Referentienummer: I-Build-TR206303-F05_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45234100 - Aanleg van spoorweg

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De huidige opdracht kadert in het totaalproject voor de aanleg van een derde en vierde spoor tussen Gent en Brugge.
De werken van deze opdracht omvatten hoofdzakelijk:
 -de aanleg van nieuwe bedding voor een derde en vierde spoor, inbegrepen de afwatering en geluidsschermen;
 -de spooruitrustingswerken (seininrichting, bovenleiding, spoorwerken en kabelwerken) om de hierboven genoemde werken mogelijk te maken;
 -de funderingswerken en kabelwerken ter voorbereiding van latere spooruitrustingswerken;
 -het vernieuwen van het station Aalter en van de stopplaats Maria-Aalter;
 -het bouwen van een nieuwe onderdoorgang;
 -het vernieuwen van een bestaande onderdoorgang;
 -het verplaatsen, aanpassen en nieuw aanleggen van wegenis;
 -het bouwen van ecotunnels en duikers onder de sporen;
 -het bouwen van keerwanden;
 -omgevingsaanleg.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

05-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-536363

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 233-485230

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 05-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Het UEA gepubliceerd op 1/12/2017 bevat een verkeerde verwijzing naar de opdracht. Er werd een nieuwe versie van het UEA gepubliceerd. Gelieve deze versie te gebruiken voor het indienen van uw offerte.