Cordium
Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - HOESELT: ECOREN Gevelrenovatie van 9 appartementen Acacialaan 1

Deze renovatie en uitbreiding gebeurt in het kader van een proeftuinproject ‘ECOREN’ , gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid. De uitdaging van ECOREN is een BEN renovatie uit te voeren waarbij de bewoners aanwezig kunnen blijven in het gebouw.
Deze proeftuin loopt voor een periode van 4 jaar. De kandidaat verplicht zich ertoe om deel te nemen aan alle vergaderingen met betrekking tot deze proeftuin. In de proeftuin zetelen oa. volgende partners: Confederatie bouw, Hogeschool PXL, Energyville, Universiteit Hasselt, VITO, WTCB, …
De gevelrenovatie zal gebeuren binnen een tijdsspanne van 10 weken, waarbij de bewoners in hun appartement blijven wonen. De energetische, -technische, en sociale prestaties worden gemonitord en geanalyseerd door de betrokken kennisinstellingen. De energetische realisaties worden uitgezet t.o.v. de renovatiekosten, en iteratief mee verwerkt in de optimalisatie van het financieringsmodel. De bewonerstevredenheid, alsook de werking van het ganse bouwproces worden geanalyseerd.

Publicatiedatum
01-12-2016
Deadline
20-12-2016 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45211340 - Bouwen van meergezinswoningen
45210000 - Bouwen van gebouwen
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Cordium
Postadres
Gouverneur Roppesingel 133, 3500 Hasselt, BE
Contactpunt(en)
De heer Frank Louwet

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen.
De inschrijver moet bestaan uit een samenwerkingsstructuur van (rechts)personen waarbij minstens de volgende partijen betrokken worden:
-aannemer;
-productiebedrijf houtstructuurbouwelementen;

Economische en financiële draagkracht

GEEN

Eventuele minimumeisen:

GEEN

Vakbekwaamheid

- minimaal 1 lid van de samenwerkingsstructuur moet een grootschalig renovatieproject met gebruik van houtstructuurbouwelementen van minimum 8 appartementen uitgevoerd hebben
- minimaal 1 lid van de samenwerkingsstructuur moet minimaal 3 gevelrenovatieprojecten hebben uitgevoerd. 2 van de 3 gevelrenovatieprojecten moeten zijn uitgevoerd in de vorm van multi-woningprojecten (mogen ook appartementen zijn). 2 van de 3 gevelrenovatieprojecten moeten zijn uitgevoerd waarbij de bewoners tijdens de werken in hun woning bleven wonen.
- minimaal 1 lid van de samenwerkingsstructuur dient in het bezit te zijn van een geldige ETA (overeenkomstig ETAG007) of ATG
- de partijen moeten kunnen aantonen dat ze projecten uitwerken met gebruik van BIM
- de partijen kunnen aantonen dat zij ervaring hebben om het buitenschrijnwerk en de gevelafwerking prefabmatig in de fabriek aan te brengen
- minimaal 1 lid van de samenwerkingsstructuur heeft ervaring met multidisciplinaire Design & Build projecten
- minimaal 1 project waarbij de inschrijvers samengewerkt hebben aan een multiwoningproject
- minimaal 1 lid dient te beschikken over volgende certificaten:
o een geldig ISO 9001 certificaat of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op gebied van kwaliteitsbewaking
o een VCA-certificaat (veiligheid, gezondheid en milieu checklist aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu
o een geldig EMAS- certificaat (milieubeheerssysteem) of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op gebied van milieubescherming

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 5