Havenbedrijf Antwerpen
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Uitnodiging tot indienen offerte - Realisatie van een vlottende steiger ter hoogte van de Ketenislaan - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
27-12-2017
Publicatiedatum
27-12-2017
Deadline
22-01-2018
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
45244200 - Havensteigers
Contracttype
Werken
Procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Havenbedrijf Antwerpen
Postadres
Zaha Hadidplein 1
Plaats
Antwerpen
Postcode
2030
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De inschrijver mag zich niet bevinden in één van de situaties van artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.
De indiening van de offerte geldt als impliciete verklaring op erewoord dat hij zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de gegevens die deze impliciete verklaring ondersteunen, te verifiëren. Voor zover ze daartoe over de mogelijkheid beschikt, zal ze, via elektronische middelen bij de gegevensbeheerders inlichtingen en documenten opvragen om de persoonlijke toestand van de inschrijver te onderzoeken.
Indien deze mogelijkheid niet bestaat, kan de aanbestedende overheid de inschrijver in elk stadium van de procedure verzoeken om de nodige bewijsstukken voor te leggen.
De inschrijver voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.

Economische en financiële draagkracht

De inschrijver dient een passende bankverklaring voor te leggen als bewijs van de financiële en economische bekwaamheid.

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

De inschrijver dient een lijst met referenties op te geven van minimaal 3 gelijkaardige opdrachten gedurende de laatste 10 jaar met vermelding van datum, locatie, opdrachtgever en contactpersoon met telefoonnummer. Er dienen 3 categorieën van referenties opgegeven te worden, namelijk:
- Buispalen: Leveren en plaatsen van buispalen;
- Staalwerken: Produceren en plaatsen van stalen loopbruggen en/of drijvende steiger/ponton;
- Waterbouwkundige werken en aanhorigheden: Maken van landhoofden bestaande uit damwand met betonnen kesp en aanhorigheden (terreinwerken i.f.v. aanleggen nutsleidingen, aanleggen fietspad, parking, enz.)
Tevens dient de inschrijver een bewijs toe te voegen m.b.t. zijn bekwaamheid voor uitvoeringsklasse EXC3 wat betreft de staalconstructies.

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: B (Waterbouwkundige werken), Klasse 7
F (Metaalconstructies), Klasse 7