Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Elektromechanica en Telematica Gent
Rectificatie

Herslijpen en aansluiten van dubbele inductieve lussen op installaties voor voertuigdetectie langs autowegen in Vlaanderen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Elektromechanica en Telematica Gent
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
VAC Virginie Lovelinggebouw Gent - Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 82
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 92762793
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=280495

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=280495

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Herslijpen en aansluiten van dubbele inductieve lussen op installaties voor voertuigdetectie langs autowegen in Vlaanderen

Referentienummer: EMG-TDV.058-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45316210 - Installeren van verkeersbewakingsuitrusting

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Herslijpen en aansluiten van dubbele inductieve lussen op installaties voor voertuigdetectie langs autowegen in Vlaanderen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

02-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-524247

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 17-07-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Hierbij wordt het Veiligheids-en Gezondheidsplan gepubliceerd.