Rectificatie

Spoorvernieuwing Oostende stelplaats Nieuwpoortsesteenweg - wisselcomplex fase 1

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Motstraat 20
Plaats
Mechelen
Postcode
2800
NUTS-code
BE212 - Arr. Mechelen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Domeinen & Infrastructuur, Benny De bruyn
Telefoon
-
E-mail
benny.debruyn@delijn.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.delijn.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=291988

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Spoorvernieuwing Oostende stelplaats Nieuwpoortsesteenweg - wisselcomplex fase 1

Referentienummer: De Lijn-PG1616-90520A-F05_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45230000 - Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De werken vinden plaats op de stelplaats van Oostende, gelegen aan de Nieuwpoortsesteenweg 110. De opdracht betreft:
- Opbreken van de bestaande sporen, wissels en verharding met het wegnemen van de bestaande koffer tot een diepte van 62 cm t.a.v. de railkop
- Het aanleggen van een nieuw spoor m.i.v. wissels en het plaatsen van verharding.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

11-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-535481

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 22-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
In plaats van:
12
Te lezen:
18

Overige nadere inlichtingen

Het terechtwijzend bericht dd. 11 december 2017 werd toegevoegd bij de documenten.