Rectificatie

Spoorvernieuwing Oostende stelplaats Nieuwpoortsesteenweg - wisselcomplex fase 1

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Motstraat 20
Plaats
Mechelen
Postcode
2800
NUTS-code
BE212 - Arr. Mechelen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Domeinen & Infrastructuur, Benny De bruyn
Telefoon
-
E-mail
benny.debruyn@delijn.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.delijn.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=291988

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Spoorvernieuwing Oostende stelplaats Nieuwpoortsesteenweg - wisselcomplex fase 1

Referentienummer: De Lijn-PG1616-90520A-F05_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45230000 - Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De werken vinden plaats op de stelplaats van Oostende, gelegen aan de Nieuwpoortsesteenweg 110. De opdracht betreft:
- Opbreken van de bestaande sporen, wissels en verharding met het wegnemen van de bestaande koffer tot een diepte van 62 cm t.a.v. de railkop
- Het aanleggen van een nieuw spoor m.i.v. wissels en het plaatsen van verharding.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

11-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-535481

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 22-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
In plaats van:
12
Te lezen:
18

Overige nadere inlichtingen

Het terechtwijzend bericht dd. 11 december 2017 werd toegevoegd bij de documenten.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2395 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!