AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen (AG SO)
Rectificatie

Academie Berchem (beeldende kunst) Willem Van Laarstraat 19-21 te Berchem. Renovatie BVH. SO/16/1208660

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen (AG SO)
Nationaal identificatienummer
AG SO
Postadres
Lange Gasthuisstraat 15
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Caroline Pingnet
Telefoon
+32 33381683
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://so.antwerpen.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Academie Berchem (beeldende kunst) Willem Van Laarstraat 19-21 te Berchem. Renovatie BVH. SO/16/1208660

Referentienummer: SO/16/1208660

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.1.1

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

09-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-523715

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 10-07-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
1608 ACA-grondplan_nieuw_20170621
Te lezen:
1608 ACA-grondplan-nieuw-20170621-aangepast

Overige nadere inlichtingen

opdrachtdocumenten gewijzigd toegevoegd 1608 ACA-grondplan-nieuw-20170621 AANGEPAST 1608 ACA-meetstaat vmsw 2013-20170804-gedetailleerde meetstaat