Stad Antwerpen
Rectificatie

Wegeniswerken Zillebekelaan

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stad Antwerpen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Grote Markt 1
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Osman Kolcakovic
Telefoon
+32 33384209
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=280118

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=280118

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Wegeniswerken Zillebekelaan

Referentienummer: Antwerpen-GAC/2017/4659-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233222 - Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Wegeniswerken Zillebekelaan

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

23-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-523936

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 13-07-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
23-08-2017 09:15
Te lezen:
24-08-2017 10:45

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
23-08-2017 09:15
Te lezen:
24-08-2017 10:45

Overige nadere inlichtingen

De openingsdatum werd uitgesteld omwille van een storing bij e-Tendering.