Stad Gent
Rectificatie

Passiefbouw + renovatie Jenaplanschool en STIBO De Kleurdoos en Kinderdagverblijf De Kereltjes, Fransevaart 28 9050 Ledeberg

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stad Gent
Nationaal identificatienummer
207.451.227
Postadres
Botermarkt 1
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 92667780
E-mail
[email protected]
Fax
+32 92667379

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.gent.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Passiefbouw + renovatie Jenaplanschool en STIBO De Kleurdoos en Kinderdagverblijf De Kereltjes, Fransevaart 28 9050 Ledeberg

Referentienummer: BOU/2018/047-ID 4570

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

18-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-517861

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 27-05-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
11-08-2020 10:00
Te lezen:
18-08-2020 10:00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
11-08-2020 10:00
Te lezen:
18-08-2020 10:00

Overige nadere inlichtingen

Dit rechtzettingsbericht is gepubliceerd om volgende reden: - Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar dinsdag 18 augustus 2020, 10.00 uur. In het dossier dienen 2 zaken aangepast te worden: a. De meetstaat vervangen door de aangepaste meetstaat. De aangepaste meetstaat bevat twee extra kolommen die een vereenvoudigde opsplitsing tussen welzijn en onderwijs maken. De opsplitsing is voor ieder artikel gelijk en gebeurt aan de hand van een procentuele verdeelsleutel, identiek aan die van de btw. Deze opsplitsing werd ons opgelegd door Agion in functie van subsidies. b. In de administratieve bepalingen dient onder “II.10.2 Procedure – schuldvordering” het volgende toegevoegd te worden: “In de vorderingsstaat dient per artikel naast de totaalprijs een opsplitsing gemaakt te worden tussen welzijn en onderwijs op dezelfde manier als in de meetstaat en volgens dezelfde verdeelsleutel van de meetstaat”. - Het aangepaste bestek en meetstaat zijn beschikbaar en te downloaden via de website van E-notification.