Rectificatie

Aanstellen van een aannemer voor de sloopwerken op de sportsite Oostveldstraat 162 te Eeklo.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
TMVW servicelijnen
Nationaal identificatienummer
0200.068.636_26600
Postadres
Stropstraat 1
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Annelies Stevens
Telefoon
+32 92425798
E-mail
aankoop@farys.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://www.farys.be/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=331321

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanstellen van een aannemer voor de sloopwerken op de sportsite Oostveldstraat 162 te Eeklo.

Referentienummer: TMVW A-AF-9900-18-003-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45111000 - Sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

De gemeente Eeklo wenst zijn oude sportinfrastructuur op de site Oostveldstraat 62 te Eeklo af te breken. Op de site dient de volgende infrastructuur te worden gesloopt: het zwembad, de omliggende verhardingen, de achterliggende tennispleinen en de sporthome(containerbouw).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

11-02-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-502280

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 25-01-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Beste gelieve gebruik te maken van de aangepaste samenvattende opmeting bij het indienen van uw offerte, alsook een nota toe te voegen aan uw offerte waarin vermeld staat dat u rekening hebt gehouden met deze bijkomende informatie.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1833 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!