Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Herinrichting Woluwelaan (R22) te Machelen tussen de Kerklaan en de Haachtsesteenweg, inclusief het complex R0 / E19 / R22 – Deelproject 2: Herinrichting Woluwelaan (R22) te Machelen, tussen de Rampelbergstraat en de Haachtsesteenweg

Het investeringsproject omvat infrastructurele maatregelen langs het reconversiegebied Vilvoorde – Machelen.
Het doel van deze opdracht bestaat erin om de R22 (Woluwelaan) op te waarderen zoals voorzien in het strategisch masterplan Vilvoorde – Machelen (van de provincie Vlaams-Brabant) en integraal te herinrichten vanaf de Rampelbergstraat tot 100m voor het kruispunt met de Haachtsesteenweg.
De herinrichting van de R22 voorziet in een volwaardige aansluiting met het hogere hoofdwegennet (= R0), een prioritaire functie van het openbaar vervoer en de zachte weggebruikers.
Er wordt een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad aan de oostzijde van de R22 gerealiseerd. Aan de westzijde wordt een enkelrichtingsfietspad voorzien tussen de Kerklaan en de Nieuwbrugstraat en tussen de Budasteenweg en de Haachtsesteenweg.
Daarnaast wordt een vrije busbaan gerealiseerd aan de westzijde van de R22 cfr. de mobiliteitsvisie 2020 van De Lijn. Op termijn kan deze omgevormd worden tot een tramlijn, zoals opgenomen in het Brabantnet van De Lijn.
Erfontsluitingen zijn op het vermelde traject van de R22 niet langer voorzien. De meeste percelen langs de R22 hebben nu reeds een ontsluiting via de lokale wegenis (dus weg van de R22). Voor enkele uitzonderingen wordt de weginfrastructuur aangepast zodat ontsluiting ervan mogelijk blijft. Het betreft:
• Realisatie ontsluitingsweg voor enkele bedrijven langs de R22 naar de Beaulieustraat en Holstraat;
• Realisatie van een ventweg parallel aan de R22 vanaf de Viaductstraat tot de H.Rampelbergstraat. Deze ingreep is voorzien om te voldoen aan de eisen van een primaire II weg.
De herinrichting van de R22 ter hoogte van het vermelde traject impliceert de herinrichting van enkele kruispunten. Volgende kruispunten worden ingericht als lichtengeregeld kruispunt (van noord naar zuid): Kerklaan, Nieuwbrugstraat, Budasteenweg, aansluiting R0 en Haachtsesteenweg.
Tussen de R0 en de Haachtsesteenweg wordt de R22 heringericht met slechts 2 x 1 rijstrook. Deze downgrade stemt overeen met de langetermijnplannen waarbij het verkeer op de R22 thv Diegem grotendeels wordt verplaatst naar de parallelle structuur aan de R0 (cfr. Herinrichting R0). De downgrade stemt overeen met de hercategorisering van dit gedeelte van de R22 in het RSV als lokale weg
Binnen het deelproject 2 worden volgende kunstwerken gerealiseerd;
• Tunnel K2 onder spoorweg en aansluitingscomplex met R0 voor de ongelijkvloerse doorstroming van het doorgaand verkeer op de R22 Woluwelaan, komend van Diegem richting Machelen.
• Cross-passage (vluchtweg), te bouwen tussen tunnel K2 en de reeds vroeger gerealiseerde fietstunnel K6 onder spoorweg uit Deelproject 1, ikv. tunnelveiligheid.
• Brug K3 voor de ontsluiting van Uplace boven de R22 Woluwelaan.
• Fietstunnel K4 voor de ongelijkvloerse kruising van het fietsverkeer langs de Woluwelaan met de ontsluiting Uplace.
• Tunnel K5 voor de uitrit van ondergrondse parking Uplace naar R22 Woluwelaan, richting Diegem.

Publicatiedatum
06-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45111200 - Bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen
45111291 - Inrichten van de bouwplaats
45112000 - Graafwerkzaamheden en grondverzet
45220000 - Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
45221115 - Bouwwerkzaamheden voor stalen bruggen
45221200 - Bouwen van tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
45231000 - Aanleg van pijpleidingen, communicatielijnen en elektriciteitsleidingen
45232400 - Bouwwerkzaamheden voor riool
45232440 - Aanleggen van rioleringsbuizen
45233120 - Wegenbouwwerken
45233221 - Aanbrengen van wegmarkeringen
45233222 - Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden
45233292 - Installatie van beveiligingsuitrusting
45316000 - Installeren van verlichting en signaleringssystemen
77310000 - Beplanten en onderhouden van groengebieden
45232300 - Aanleg van en aanvullende werkzaamheden voor telefoon- en communicatieleidingen
45315600 - Laagspanningsinstallaties
45317100 - Elektrische installatiewerkzaamheden voor pompuitrusting
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Postadres
Diestsepoort 6 bus 81, 3000 Leuven, BE
Contactpunt(en)
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Bestek - pag 18 - Deel I - Administratief deel - Hoofdstuk 2 - art. 25 - Gunningscriteria - § 2 Plan van aanpak
In plaats van
Om de vergelijkbaarheid van de diverse planningen in offertefase te optimaliseren, moet de inschrijver 1/1/2017 als effectieve startdatum van de werken opnemen in zijn projectplanning.
Deze datum is fictief en dient louter om de lees- en vergelijkbaarheid van de offertes te optimaliseren.
Te lezen
Om de vergelijkbaarheid van de diverse planningen in offertefase te optimaliseren, moet de inschrijver 2/10/2017 als effectieve startdatum van de werken opnemen in zijn projectplanning.
Deze datum is fictief en dient louter om de lees- en vergelijkbaarheid van de offertes te optimaliseren.

Overige nadere inlichtingen

Een digitale kopie van de projectpresentatie van de opdrachtgever d.d. 01/12/2016, wordt toegevoegd als bijlage aan het dossier.
Document 'x21-r22-43 bijlage 22 - bestekswijzigingen' wordt aan dit rechtzettingsbericht toegevoegd. In deze bijlage wordt een vergelijkende tekst gevoegd die de wijzigingen markeert tussen enerzijds het bestek nr. 1M3D8F/04/21 (zoals gepubliceerd op 10/12/2015 - excl. rechtzettingsberichten) en het actuele bestek nr. 1M3D8F/16/38 (zoals gepubliceerd op 9/11/2016), anderzijds.
Deze bijlage wordt ter beschikking gesteld, louter om de kandidaat-inschrijvers toe te laten efficiënter de aanwezige wijzigingen te detecteren, gelet op de grootteorde van het bijzonder bestek. Deze bijlage heeft dan ook generlei contractuele waarde en wordt louter ten indicatieven titel bijgevoegd. De opdrachtnemer kan hieruit geen rechten ontlenen.