MRMP-I/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Programma's"
Rectificatie

Diverse kwartieren – Meerjarige Raamovereenkomst (2020-2023) voor de uitvoering van renovatiewerken ten voordele van Defensie en internationale organismen (OOR)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
MRMP-I/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Programma's"
Nationaal identificatienummer
0308.357.555_14
Postadres
Eversestraat, 1
Plaats
Evere
Postcode
1140
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Filip BRACKE
Telefoon
+32 24415434
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://www.mil.be/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=375483

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Diverse kwartieren – Meerjarige Raamovereenkomst (2020-2023) voor de uitvoering van renovatiewerken ten voordele van Defensie en internationale organismen (OOR)

Referentienummer: MRMP-I/P-19IP014-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Diverse kwartieren – Meerjarige Raamovereenkomst (2020-2023) voor de uitvoering van renovatiewerken ten voordele van Defensie en internationale organismen (OOR)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

15-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-516248

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 097-230851

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 19-05-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
22-06-2020 10:00
Te lezen:
23-06-2020 10:00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
22-06-2020 10:00
Te lezen:
23-06-2020 10:00

Overige nadere inlichtingen

Publicatie Addendum 1 : Uitstel openingsdatum