Scholengroep impact
Rectificatie

Vernieuwen elektrische installatie BS De Spiegelrei

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Scholengroep impact
Nationaal identificatienummer
0267.384.458_23758
Postadres
Rijselstraat 3b
Plaats
Sint-Michiels Brugge
Postcode
8200
NUTS-code
BE251 - Arr. Brugge
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Els T'Jonck
Telefoon
+32 50140411
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.scholengroepimpact.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=308850

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Vernieuwen elektrische installatie BS De Spiegelrei

Referentienummer: SGR25-2018/088_BS_DE_SPIEGELREI_VERNIEUWEN-ELEKTRISCHE-INSTALLATIE-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45310000 - Aanleg van elektriciteit

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Het gaat over de renovatie van de elektrische installatie en de relighting van BS De Spiegelrei, Spiegelrei 15, Brugge. Deze werken kaderen in het algemeen streven van de scholengroep om in de komende jaren alle scholen in orde te zetten volgens het AREI en tevens alle scholen te gaan ‘relighten’.
Doel van de werken is om de elektrische installatie van dit gebouw in orde te zetten voor de volgende 15 à 20 jaar. Tijdens deze ingreep gaan we de school ook volledig voorzien van nieuwe dag- en bewegingsgestuurde LED_verlichting. De verlichting en detectoren zullen aangeleverd worden door het bestuur. Ook zal het verbruik tijdens de nacht worden gereduceerd door te werken met programmeerbare logische units: het principe is om alle stopcontacten (behalve enkele), computers (behalve server),… s’avonds en in het weekend zonder stroom te zetten.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

07-06-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-513761

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 17-05-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
12-06-2018 12:00
Te lezen:
15-06-2018 11:00

Overige nadere inlichtingen

1. De bewegingsmelder posten 71.40.01 en post 71.40.02 worden geleverd door het bestuur en dienen enkel te worden geplaatst. 2. De deuren van de verdeelborden dienen niet transparant te zijn. 3. De differentieels hoeven niet van het type B te zijn, 4. Post 70.56.01 dient ook halogeenvrij te zijn. 5. Post 70.20.02 hoeft er geen waterbestendige mulitiplex /betonplex voorzien te worden; 6. Post 71,42 (schemerschakelaar mag geschrapt worden. 7. Post 71.31;71.32 : de drukknoppen moeten de DALI-detector bedienen. Er wordt geen aparte Dali-controller voorzien, daar zij deel uitmaakt van de detector. 8. Het slijpwerk in de voegen van de kelder vervalt  opbouw 9. Extra post voorzien voor de ombouw van het bord aan de toiletten naar 400 V (zie nieuwe meetstaat) 10. Extra optionele post voorzien voor het tijdelijk te plaatsen van een transfo in afwachting van de nieuwe elektrische aansluiting (zie nieuwe meetstaat) 11. 70.11.02 Deze post gaat over het installeren van de aansluiting. In deze post is inbegrepen de doorboring voor de wacht buis voor de aansluiting. Nieuwe meetstaat in bijlage.