Rectificatie

PG1532-10637 - aanleg nieuwe tramhalte Zwijndrecht Kerk, afschaffen 2 haltes Dorp en Vredespark

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Motstraat 20
Plaats
Mechelen
Postcode
2800
NUTS-code
BE212 - Arr. Mechelen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Domeinen & Infrastructuur
Telefoon
+32 15408641
E-mail
tom.vanherreweghe.ext@delijn.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: www.delijn.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=290543

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

PG1532-10637 - aanleg nieuwe tramhalte Zwijndrecht Kerk, afschaffen 2 haltes Dorp en Vredespark

Referentienummer: De Lijn-PG1532-10637-F05_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45234128 - Bouwen van tramperrons

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Het betreft de aanleg van een nieuwe tramhalte ‘Zwijndrecht Kerk’ en het afschaffen van 2 haltes ‘Zwijndrecht Dorp’ en ‘Zwijndrecht Vredespark’.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

20-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-533923

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 08-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Nieuwe documenten werden opgeladen onder de file PG1532 10637 TWB1 20171120.zip

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2366 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!