GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Rectificatie

ZELZATE BS BS De Reigers - Renovatie van een basisschool

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Willebroekkaai 36
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
afdeling INFRA
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.g-o.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=279589

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

ZELZATE BS BS De Reigers - Renovatie van een basisschool

Referentienummer: GO!-26001/23623018/2016/2866-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

ZELZATE BS De Reigers - Renovatie van een basisschool De Reigers, gelegen in de Leegstraat te Zelzate.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

25-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-526516

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 07-07-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Heden 25/08/2017 werd naar aanleiding van bijkomende vragen op het gepubliceerde erratum van 23/08/2017 (genaamd ERRATUM_verduidelijking bestek.pdf) , een nieuw erratum gepubliceerd genaamd ERRATUM_25082017.pdf Bemerk dat hierdoor de indieningsdatum wordt verdaagd conform. ART 9 KB Plaatsing naar 07/09/2017 om 11:00h. De opdrachtdocumenten zijn beschikbaar via de 3P Cloud via volgende link ; https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2866/95/2016