OCMW Brussel
Rectificatie

Algemene aanneming van werken voor de bouw van 2 co-kinderopvangruimten, van 5 gezamenlijk solidaire woningen en van een parking

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
OCMW Brussel
Nationaal identificatienummer
0212.346.955
Postadres
Hoogstraat 298a
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw France Michel
Telefoon
+32 25636523
E-mail
[email protected]
Fax
+32 25636509

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.cpasbru.irisnet.be/

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Algemene aanneming van werken voor de bouw van 2 co-kinderopvangruimten, van 5 gezamenlijk solidaire woningen en van een parking

Referentienummer: PA/15/021/ I/FPU/S//1227 - CSC 04/18

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

27-07-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-521205

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 20-07-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Plaatselijke tijd: (uu:mm) 14:00 Plaats: Sectiezaal (4de verdieping), Hoogstraat 298a
Te lezen:
Plaatselijke tijd: (uu:mm) 14:30 Plaats: Zittingszaal (4de verdieping), Hoogstraat 298 a

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Informations complémentaires
In plaats van:
Plaatsbezoek vereist:
Te lezen:
Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte.

Overige nadere inlichtingen

-