Aankondiging van een opdracht

het bouwen van een sporthal in het kader van het uitbreiden van het Will Tura-sportpark - lot elektrische installaties

het bouwen van een sporthal in het kader van het uitbreiden van het Will Tura-sportpark - lot elektrische installaties

Publicatiedatum
16-07-2015
Deadline
18-09-2015 om 10:30
Opdrachtcodes (CPV)
45212225 - Bouwen van sporthal
09310000 - Elektriciteit
51110000 - Installatie van elektrische uitrusting
Regiocodes (NUTS)
BE258 - Arr. Veurne
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AGB
Postadres
Sint Denisplaats 16, 8630 Veurne, BE

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- aanhangig is tegen hem;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Voor een Belgische kandidaat of inschrijver betreft dit de naleving van de fiscale verplichten ten opzichte van de FOD Financiën.

Economische en financiële draagkracht

Zie bestek

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Vakbekwaamheid

de aannemer toont zijn technische bekwaamheid aan door het voorleggen van een lijst met minimum 3 referenties.

Eventuele minimumeisen:

de aannemer toont zijn technische bekwaamheid aan door het voorleggen van een lijst met minimum 3 referenties.
Vereiste erkenning: P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarm-toestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde t) , Klasse 4

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1858 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!