Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Burgerlijke bouwkunde voor uitbreiding bedding te Aalter en Beernem.

De huidige opdracht kadert in het totaalproject voor de aanleg van een derde en vierde spoor tussen Gent en Brugge.
De werken van deze opdracht omvatten hoofdzakelijk:
 -de aanleg van nieuwe bedding voor een derde en vierde spoor, inbegrepen de afwatering en geluidsschermen;
 -de spooruitrustingswerken (seininrichting, bovenleiding, spoorwerken en kabelwerken) om de hierboven genoemde werken mogelijk te maken;
 -de funderingswerken en kabelwerken ter voorbereiding van latere spooruitrustingswerken;
 -het vernieuwen van het station Aalter en van de stopplaats Maria-Aalter;
 -het bouwen van een nieuwe onderdoorgang;
 -het vernieuwen van een bestaande onderdoorgang;
 -het verplaatsen, aanpassen en nieuw aanleggen van wegenis;
 -het bouwen van ecotunnels en duikers onder de sporen;
 -het bouwen van keerwanden;
 -omgevingsaanleg.


Datum van verzending van deze aankondiging
21-11-2017
Publicatiedatum
23-11-2017
Deadline
18-01-2018
Regiocodes (NUTS)
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Opdrachtcodes (CPV)
45213321 - Bouwen van spoorstation
45221211 - Onderdoorgang
45233140 - Wegwerkzaamheden
45234100 - Aanleg van spoorweg
45234115 - Werkzaamheden voor spoorseinen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel - Directie Asset Management - Area North West
Postadres
Koningin Maria-Hendrikaplein 2
Plaats
Gent
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
ppcell@tucrail.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Erkenning: categorie E, klasse 8

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja