VITO NV
Rectificatie

Bouwwerken met betrekking tot uitbreiding van gebouw MAT

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
VITO NV
Nationaal identificatienummer
0244195916
Postadres
Boeretang 200
Plaats
MOL
Postcode
2400
NUTS-code
BE213 - Arr. Turnhout
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Sophie Joris
Telefoon
+32 14335531
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vito.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Bouwwerken met betrekking tot uitbreiding van gebouw MAT

Referentienummer: BOUW-MAT

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45262800 - Uitbreidingswerkzaamheden aan gebouwen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

29-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-519020

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 04-06-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Er werden 3 documenten toegevoegd aan het dossier, dit ter toelichting van het oorspronkelijke bestek en meetstaat.