stad Kortrijk
Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Leveranciersovereenkomst voor het preventief-curatief onderhoud en het leveren van zout voor de waterverzachters in diverse stadsgebouwen van 2017 tot en met 2020. - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

1. Maandelijks(*) leveren van zout en vloeibare harsenreiniger voor waterverzachters in diverse stadsgebouwen
2. Maandelijks(*) zout en vloeibare harsenreiniger aanvullen in de zoutbak en snelle controle op goede afstelling van de toestellen
3. Jaarlijks preventief onderhoud en desinfectie van de toestellen
4. Herstellen van defecten, na goedkeuring door het bestuur
(*) sommige locaties zullen sneller dan 1x maand bijgevuld dienen te worden, andere locaties trager, afhankelijk van het type gebouw (een druk sportcentrum ten opzichte van een depot). Het is aan de leverancier een correcte inschatting te maken van het aantal leveringen per jaar.

Publicatiedatum
08-12-2016
Deadline
05-01-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45232150 - Werkzaamheden in verband met waterleidingen
Regiocodes (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
stad Kortrijk
Postadres
Grote Markt 54, 8500 Kortrijk, BE
Contactpunt(en)
De heer Sebastien Lefèbvre

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Vakbekwaamheid

Beschrijving werking van het bedrijf om geschikheid aan te tonen om deze opdracht uit te voeren.

Eventuele minimumeisen:

Beschrijving werking van het bedrijf om geschikheid aan te tonen om deze opdracht uit te voeren.