UZ Leuven
Aankondiging van een opdracht

Open aanbesteding voor werken - referentie TE010461.P14: fase IVb, Vrouw en Kind, perceel dekvloeren

Open aanbesteding voor werken - Referentie TE010461.P11: fase IVb, Vrouw en Kind, perceel dekvloeren.
De uit te voeren opdracht kadert binnen een nieuw project omvattende de nieuwbouw van een ziekenhuisgebouw fase IVb voor de Campussite Gasthuisberg, Herestraat 49 in 3000 Leuven. Het betreft de uitbouw van de campus met twee aaneensluitende ziekenhuisgebouwen waarin de diensten voor Vrouw en Kind worden in onder gebracht zoals onder andere bevallingskwartier, materniteit, pediatrie, gynaecologie.
De werken vinden plaats op een ziekenhuissite in exploitatie. Bovendien zullen gedurende bepaalde periodes op de werfzone zelf andere aannemers m.b.t. andere opdrachten (bvb. inrittencomplex) aan het werk zijn. Het behoort tot de mogelijkheden dat de werken hierdoor enige hinder zouden kunnen ondervinden. De aannemer dient zich ervan bewust te zijn dat dit invloed kan hebben op de uitvoering van zijn werkzaamheden. De opdrachtgever zal evenwel alles in het werk stellen om dit te beperken.
Huidige opdracht omvat het perceel "Dekvloeren". Voor een uitgebreide omschrijving van de opdracht wordt verwezen naar de technische bepalingen van het bestek.

Publicatiedatum
14-10-2015
Deadline
09-12-2015 om 09:30
Opdrachtcodes (CPV)
45215140 - Bouwen van ziekenhuisfaciliteiten
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
UZ Leuven
Postadres
Herestraat 49, 3000 Leuven, 3000 Leuven, BE
Contactpunt(en)
Dienst Materiaalbeheer
Ter attentie van
Annelies Michiels en/of Stine Perwez

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

zie bestek

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De inschrijver bewijst dat hij zich niet in een geval van uitsluiting bevindt overeenkomstig dit art. 61 door voorlegging van de in het offerteformulier vermelde bescheiden.
Voor de buitenlandse inschrijver dient het bewijsstuk te worden uitgereikt door de overheidsinstantie die hiervoor in zijn land bevoegd is. Voor de buitenlandse inschrijver, afkomstig van een land waar de in het offerteformulier vermelde attesten niet door een overheidsinstantie worden uitgereikt, dient een verklaring op eer te worden gevoegd, gecertificeerd door een notaris of door een gerechtelijke of overheidsinstantie van zijn land.
Eveneens zal de inschrijver uitgesloten worden indien de Opdrachtgever volgende gevallen vastgesteld heeft en aannemelijk kan maken:
- een ernstige fout begaan heeft bij zijn beroepsuitoefening;
- zich in ernstige mate schuldig gemaakt heeft aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen.
In toepassing van art. 66 KB Plaatsing zijn deze bepalingen individueel toepasselijk op alle deelnemers die samen inschrijven als combinatie zonder rechtspersoonlijkheid (vb. tijdelijke handelsvennootschap) of die de intentie hebben om een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid op te richten

Economische en financiële draagkracht

Teneinde de financiële en economische draagkracht van de aannemer na te gaan moeten bij de offerte de in het offerteformulier vermelde bescheiden worden gevoegd.

Vakbekwaamheid

Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemers van werken, wordt de technische bekwaamheid van de aannemer aangetoond door de in het offerteformulier te vermelde bescheiden.

Eventuele minimumeisen:

Klasse 4 : tot 900.000 EUR, Categorie: D29