Gemeente Wezembeek-Oppem
Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Aanstellen van een aannemer voor het uitbreiden van de gemeentelijke loods, Kerkhofstraat 50 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Wezembeek-Oppem
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Louis Marcelisstraat 134
Plaats
Wezembeek-Oppem
Postcode
1970
NUTS-code
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Els Penné
Telefoon
+32 27831239
E-mail
[email protected]
Fax
+32 27310672

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.wezembeek-oppem.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
Declerck & Partners
Nationaal identificatienummer
BE 0885.855.369
Postadres
Staatsbaan 249
Plaats
Zulte
Postcode
9870
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Ward Bresseleers
Telefoon
+32 56600108
E-mail
[email protected]
Fax
-
Hoofdadres
http://www.declerck-partners.be
Adres van het kopersprofiel
-

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/554/OJ/2017

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

het hierboven vermelde adres

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Uitnodiging tot indienen offerte - Aanstellen van een aannemer voor het uitbreiden van de gemeentelijke loods, Kerkhofstraat 50 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer:   GB/16-16x

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45213000 - Gebouwen met een commerciële functie, pakhuizen en industriële gebouwen, en gebouwen in verband met transport

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde

Voornaamste plaats van uitvoering:   Grondgebied van Wezembeek-Oppem, 1970 Wezembeek-Oppem

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

.
De opdracht omvat het uitbreiden van de gemeentelijke loods, Kerkhofstraat 50 .
De bestaande loods blijft hierbij behouden en in gebruik.
.
De uitbreiding voorziet in volgende lokalen/bestemmingen :
Gelijkvloers:
Werkatelier 90m2
Verfatelier 90m2
Schrijnwerkerij 135m2
Lokaal ‘wasserij’: 45m2
En verder nog: opslagplaats, technische lokalen
Verdieping :
Opslagplaats
.
De studie stabiliteit is ten laste van de aannemer.
.
Op straffe van nietigheid van zijn offerte, wordt de inschrijver verwacht een plaatsbezoek uit te voeren op donderdag 11 januari 2018 om 10.00 uur.
.
Onderhandelingen:
Indien meer dan 5 offertes worden ontvangen, wordt het aantal offertes waarover mogelijks onderhandeld wordt, verminderd tot maximaal 3 offertes.
.
Minimaal gewaarborgd gedeelte van de opdracht: realiseren van gesloten ruwbouw.
Deze fase moet voltooid zijn voor het zomerbouwverlof van 2018.
De volledige opdracht omvat alle nodige bouwwerken, uitrustingen en afwerkingen nodig om het gebouw voor het beoogde doel te kunnen gebruiken.
De termijn van volledige voltooiing is een gunningscriterium.
.
De volgende 2 verplichte opties zijn voorzien :
Vereiste variante 1 “Verplichte Optie 1 = Hefbrug voertuigen”
Plaats van uitvoering: id.
Toelichting:
Leveren en plaatsen van een hefbrug (voor onderhoud eigen wagenpark).
Zie bestek artikel : 95.30 hefbrug voertuigen.
Vereiste variante 2 “Verplichte Optie 2 = Hernieuwbare energie - Zonnepanelen”
Plaats van uitvoering: id.
Toelichting:
Levering, plaatsing en aansluiting van fotovoltaische cellen op het hellend of platte dak.
Zie bestek artikel 95.20.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   0

Kwaliteitscriterium - Naam:   Uitvoeringstermijn  / Weging:   0

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang:   01-02-2018

Einde:   13-08-2018

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   ja

Beschrijving van opties:   Vereiste opties (optie 1. Hefbrug voertuigen optie 2. Hernieuwbare energie: zonnepanelen + contract)

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

* Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.

Eventuele minimumeisen:

.
* Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
.
* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

* Een lijst van de werken (vergelijkbaar met onderhavige opdracht qua programma, oppervlakte en via overheidsopdracht gegund) die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.
* Een omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de ondernemer eventueel in onderaanneming wil geven.

Eventuele minimumeisen:

.
Minimum 3 referenties (gebouwen met staalstructuur, als uitbreiding van bestaande constructies met minstens gelijkaardige oppervlakte of groter)
.
Lijst van werken die in onderaanneming worden gegeven.
.
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 4

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Versnelde procedure

Motivering:   Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   ja

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   ja

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   29-01-2018

Plaatselijke tijd:   10:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   08-07-2018

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte:
11/01/2018 om 10.00

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State, Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Postadres
Wetenschapstraat 33
Plaats
Brussel (Etterbeek)
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 22349611
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

22-12-2017