AGB Aarschot
Rectificatie

Aanleg kunstgrasveld op de Laaksite te Aarschot

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
AGB Aarschot
Nationaal identificatienummer
0207.515.464_22862
Postadres
Ten Drossaarde 1
Plaats
Aarschot
Postcode
3200
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.aarschot.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=375860

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanleg kunstgrasveld op de Laaksite te Aarschot

Referentienummer: Stad Aarschot-18/6196-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45212210 - Bouwen van specifieke sportvoorzieningen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Aanleggen van kunstgrasveld op de Laaksite te Aarschot.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

23-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-516765

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 18-05-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
24-06-2020 11:00
Te lezen:
29-06-2020 11:00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
24-06-2020 11:00
Te lezen:
01-07-2020 11:30

Overige nadere inlichtingen

Het technisch verslag is beschikbaar sinds 23/06/2020 en maakt integraal deel uit van het bestek. Om alle inschrijvers de mogelijkheid te geven dit document correct te interpreteren, wordt de opening van de offertes 1 week uitgesteld.