Rectificatie

Werken opgedeeld in drie percelen, met als voorwerp de verwezenlijking van een verbindingsweg tussen de Keizerin Charlottelaan en parking C en de heraanleg en de uitbreiding van Verregatpark

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Neo
Nationaal identificatienummer
0552.737.177
Postadres
Belgieplein 1
Plaats
Laeken
Postcode
1020
NUTS-code
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Louise Di Tullio
Telefoon
+32 472470561
E-mail
l.ditullio@neo.brussels
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.neobrussels.com

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=299118

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Werken opgedeeld in drie percelen, met als voorwerp de verwezenlijking van een verbindingsweg tussen de Keizerin Charlottelaan en parking C en de heraanleg en de uitbreiding van Verregatpark

Referentienummer: Neo-NEO 10/2017-F02_2

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Deze opdracht is een overheidsopdracht voor werken overeenkomstig de definitie van artikel 2, 18° van de wet van 17 juni 2016 met als voorwerp : de verwezenlijking van een verbindingsweg tussen de Keizerin Charlottelaan en parking C en de heraanleg van het Verregatpark.
De opdracht is opgedeeld in drie percelen.
Het gaat om de volgende percelen :
1)Perceel 1 : « AFBRAAK »
2)Perceel 2 : « INFRASTRUCTUUR: WEGENIS EN AFWATERING » : Deze perceel omvat een (1) vast gedeelte en twee (2) voorwaardelijke gedeelten omschreven als volgt :
1.Vast gedeelte voor wegenis- en infrastructuurwerken op de concessie van Brussels Expo tussen de Keizerin Charlottelaan en de Romeinsesteenweg ;
2.Eerste voorwaardelijk gedeelte voor de bouw van een tunnel onder de Romeinsesteenweg ;
3.Tweede voorwaardelijk gedeelte voor wegenis- en infrastructuurwerken op parking C.
3)Perceel 3 : « PARK EN AANPLANTINGEN »

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

09-03-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-505921

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 045-097767

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 06-03-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
19-03-2018
Te lezen:
29-03-2018

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
19-03-2018
Te lezen:
29-03-2018

Overige nadere inlichtingen

Als gevolg van technische vragen van inschrijvers wordt de termijn voor ontvangst van inschrijvingen op 29 maart verplaatst.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1597 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!