Rectificatie

Werken in de “Bloemekeswijk” te Lovendegem – Fase II

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Stropstraat 1
Plaats
GENT
Postcode
9000
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 92425733
E-mail
patrick.rombaut@farys.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: www.farys.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=289428

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Werken in de “Bloemekeswijk” te Lovendegem – Fase II

Referentienummer: TMVW-DOM-113-09-250-Z (en DOM-113-13-002-W)-F05_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233253 - Wegdekwerkzaamheden voor voetpaden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in de “Bloemekeswijk” (Eglantier, Azalea-, Begonia-, Mimosa-, Dahlia-, Lavendel-, Salvia- en Jasmijnstraat) op het grondgebied van de gemeente Lovendegem – Fase II

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

17-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-532402

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 208-431371

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 28-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Toevoeging terechtwijzend bericht n°1 en bijhorende plannen en gewijzigde samenvattende opmeting (meetstaat).

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2305 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!