Rectificatie

LOK3007 - Lokeren, PS Wolfsakker E17 - Vervangen laagspanningsbord & aanpassingen ikv operationele veiligheid

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Asset Management
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
NUTS-code
BE21 - Prov. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Bart Van Eygen
Telefoon
+32 34504511
E-mail
aanbestedingen@aquafin.be
Fax
+32 34583020

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.aquafin.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=291808

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

LOK3007 - Lokeren, PS Wolfsakker E17 - Vervangen laagspanningsbord & aanpassingen ikv operationele veiligheid

Referentienummer: AQFINFRA-LOK3007-F50_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45252130 - Uitrusting voor rioolwaterzuivering

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Bestaande LS-bord wordt volledig vervangen
Aanpassingen i.k.v. operationele veiligheid

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

29-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-535220

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 20-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
12-12-2017
Te lezen:
19-12-2017

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 : - Uitstel uiterste indieningsdatum offertes naar 19/12 om 11u10. - Mogelijkheid tot plaatsbezoek op 8/12 (ipv 1/12) na afspraak met Christel Van Moer, tel. +32 475/50.40.24. - Er wordt een nieuwe meetstaat ter beschikking gesteld.