Aquafin NV - Directie Asset Management
Rectificatie

Project 22.405B/1 - Beringen, Bergbezinkingsbekken Posthoornstraat

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Asset Management
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
NUTS-code
BE21 - Prov. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Bart Van Eygen
Telefoon
+32 34504511
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.aquafin.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=283298

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Project 22.405B/1 - Beringen, Bergbezinkingsbekken Posthoornstraat

Referentienummer: AQFINFRA-22405Blot2-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45232423 - Bouwen van pompstation voor afvalwater

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Project 22.405B/2 - Beringen, BBB Posthoornstraat
De opdracht heeft tot doel het installeren van de elektromechanische uitrusting van één bergbezinkingsbekken.
Dit omvat hoofdzakelijk de volgende werken:
- leveren, monteren, in dienst stellen en bijstand verlenen tijdens de proefperiode van de elektromechanische uitrusting van een pompstation.
- op eigen kosten herstellen van alle gebreken die zich voordoen tot het einde van de waarborgperiode

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

25-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-526531

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 23-08-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWZIJEND BERICHT NR.2 : Aanbesteding verplaatst van 1/9 om 12u naar 11u45u wegens technische problemen E-Procurement-platform.