De Vlaamse Waterweg nv
Rectificatie

Albertkanaal – Stad Hasselt: herbouw spoorbrug Kuringen Bestek nr. AAK -18 - 1108

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
De Vlaamse Waterweg nv
Nationaal identificatienummer
0216.173.309_16711
Postadres
Havenstraat 44
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
NUTS-code
BE221 - Arr. Hasselt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 11298468
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vlaamsewaterweg.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=308555

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Albertkanaal – Stad Hasselt: herbouw spoorbrug Kuringen Bestek nr. AAK -18 - 1108

Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-AAK-18-1108-F02_3

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45221120 - Bouwen van viaduct

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Het voorwerp van de opdracht is het vervangen van de spoorbruggen te Kuringen, Hasselt door één nieuwe stalen brug met vergrootte doorvaarthoogte. De werken omvatten bijgevolg het vernieuwen van de landhoofden, funderingen, de kokerbruggen op beide oevers,het aanpassen van wegenis en taluds, het aanpassen van de spoorinfrastructuur, het bouwen van een keerconstructie, het bouwen van twee fietstunnels, de verbreding van het kanaal en alle bijhorende werkzaamheden.
Voor detail : zie bestek p.5 "Beschrijving van de werken".

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

28-06-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-515608

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 105-238975

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 02-06-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
05-07-2018 11:00
Te lezen:
13-08-2018 11:00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
De inschrijving moet geldig blijven tot
In plaats van:
10-02-2019
Te lezen:
20-03-2019

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
05-07-2018 11:00
Te lezen:
13-08-2018 11:00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
In plaats van:
Uitvoeringstermijn : 1° De totale uitvoeringstermijn is vastgesteld op 900 kalenderdagen. De fietsverbinding overhet kanaal moet uiterlijk 700 kalenderdagen na het aanvangsbevel in gebruik kunnen worden genomen (bindende deeltermijn) 2° Nacht-, en zondagwerk is enkel toegestaan voor werken die buitendienststellingen van sporen of een volledige stremming van het scheepvaartverkeer vereisen.
Te lezen:
Uitvoeringstermijn : 1° De totale uitvoeringstermijn is vastgesteld op 900 kalenderdagen. De fietsverbinding overhet kanaal moet uiterlijk 700 kalenderdagen na het aanvangsbevel in gebruik kunnen worden genomen (bindende deeltermijn) 2° Nacht-, en zondagwerk is enkel toegestaan voor werken die buitendienststellingen van sporen of een volledige stremming van het scheepvaartverkeer vereisen. TWB3: extra document TWB nr.3 toegevoegd met verduidelijking en aanvulling bestek wijziging meetstaat revisies van plannen

Overige nadere inlichtingen

TWB3: extra document TWB nr.3 toegevoegd met verduidelijking en aanvulling bestek wijziging meetstaat revisies van plannen